Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar el millor treball en Infermeria en Salut Mental en els aspectes relacionats amb les cures i la millora de l'atenció als usuaris i familiars.
Els temes seran de lliure elecció en quant a metodologia i continguts.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.anesm.org/destacados/convocatoria-xiv-premio-de-investigacion-beca-anesm/
Requisits
Podrà optar al premi qualsevol professional de les ciències de la salut, sempre i quan el treball estigui realitzat en grup i el primer autor sigui Diplomat en Infermeria. Si el treball és individual, l'autor haurà de tenir el títol de Diplomat en Infermeria.
Dotació
1.800€
Documentació
Els treballs presentats a concurs:
  • Hauran de seguir les normes de Vancouver en quant al format de presentació.
  • No podran sobrepassar les 15 pàg. (annexes a part).
  • Es presentaran en qualsevol versió del processador de texts Word en CD o pendrive, a part de 6 còpies en paper DIN A-4, per una sola cara.
  • Hauran de tenir un cos de lletra Arial 12, amb 1,5 d'espai entre línies i amb uns marges de 2,5 cm. per cada costat.
  • Es presentaran en un sobre tancat, amb el pseudònim i el títol del treball escrit a l'encapçalament, s'inclouran les dades identificatives dels autors així com centre de treball, direcció, telèfon de contacte i correu electrònic.
  • Arxius

    Arxiu
    Convocatòria