Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar estudis relacionats amb la recerca en el diagnòstic i/o tractament del adenocarcinoma de pàncrees.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.asociacioncancerdepancreas.org/beca-investigaci%C3%B3n/bases-beca-investigaci%C3%B3n/
Requisits
Podran sol·licitar aquesta beca titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials de recerca espanyols; no es requereix l'afiliació a les associacions convocants.
Dotació
40.000€
Durada
2 anys
Documentació
El projecte haurà de contenir els següents apartats, sintetitzats en un màxim de 9 pàgines (tipus Arial 12, a un espai):
a) Antecedents del tema.
b) Bibliografia més rellevant.
c) Experiència de l'investigador i del centre sobre el tema.
d) Hipòtesi de treball i objectius.
e) Material i mètodes detallats amb explicació raonada dels mètodes estadístics a utilitzar.
f) Calendari de treball.
g) Disponibilitats instrumentals i d'instal·lacions que disposa.
h) Resum amb un màxim de 250 paraules.
i) Memòria econòmica.
- Informe favorable de la comissió de recerca o comitè ètic del centre on es proposi realitzar l'estudi (o notificació del seu tràmit).
- Currículum vitae de l'investigador principal i dels membres del grup de treball.

Arxius

Arxiu
Convocatòria