Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar i impulsar la recerca en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals des del vessant científic i d'aplicació pràctica en la prevenció de riscos laborals. Els projectes han de ser projectes inequívocament de recerca en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, descartant-se tots aquells que el Comitè Científic consideri que no s'ajusten a aquesta descripció.
Millorar, mitjançant la recerca, les condicions de seguretat i salut laboral de tots els treballadors, i especialment, la dels treballadors especialment sensibles als riscos laborals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Meritxell Torres: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2016/page:introduccion-1450453795
Impresos (URL)
http://www.fundacionprevent.com/app/webroot/news/jornadas/2015/formulario-becas-id-2016.html
Dotació
La dotació total per a la X Convocatòria és de 40.000 euros.
El Comitè Científic podrà becar fins a un màxim de 5 projectes.
La beca tindrà un dotació mínima de 8.000€ i màxima de 12.000€
Durada
1 any
Documentació
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
•Formulari sol·licitud: haurà d'enviar-se degudament emplenat, incloent per a cadascun dels membres de l'equip:
- CV vitae actualitzat.
- Fotocòpia Document Nacional d'Identitat o similar.
- Fotocòpia del títol universitari, de l'especialitat en Medicina del treball, especialitat d'Infermeria del Treball, Diploma d'Infermeria d'empresa, de Medicina d'empresa o de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
•Si el treball es va a realitzar en el marc d'una institució/empresa es requereix una carta del seu responsable en la qual ha de constar que s'accepta que el sol·licitant desenvolupi el projecte pel qual sol·licita la present beca.
•Certificació, si escau, de l'existència d'altres subvencions per al mateix projecte, indicant la quantitat econòmica cedida, la institució que la concedeix, el motiu i la fase del projecte en la qual es troba.

Arxius

Arxiu