Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar la participació dels professionals d'infermeria en l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació que versen sobre la pràctica infermera, en qualsevol de les seves vessants: assistencial, docent o de gestió.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Meritxell Torres: mtorres@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://aplicacionesidival.idival.org/convocatorias/BasesConvocatorias/Bases%2018%20Ed%20Conv%20Nac%20Proy%20Invest%20Enfermeria%20Valdecilla.pdf
Impresos (URL)
http://aplicacionesidival.idival.org/convocatorias/tipo_becas.asp
Requisits
Podran optar al premi treballs originals i inèdits, individuals o d'equip, l'autor principal del qual sigui infermer/a i desenvolupi la seva activitat dins del territori nacional. Només s'acceptaran els projectes presentats per grups de recerca novells, definits com aquells en els quals l'Investigador Principal no ho hagi estat prèviament en projectes que hagin obtingut finançament competitiu.
Dotació
5.000 euros per al millor projecte presentat.
Documentació
La documentació requerida inclou:
 • Memòria del projecte: Tot el document en font Verdana 10 punts, interliniat simple, amb el màxim de fulls que figuren en el model normalitzat.
 • Dades de contacte de l'equip investigador (en model normalitzat).
 • Currículum normalitzat per a projectes de recerca (en model normalitzat).
 • Compromís de l'Investigador Principal, de no haver estat investigador principal en un altre projecte de recerca amb finançament competitiu (en model formalitzat).
 • Informe favorable del Comitè d'Ètica de Recerca Clínica, incloent document d'Informació al pacient i Consentiment Informat (si escau).
 • Consentiments institucionals per al desenvolupament.
 • Document on consti que es disposa de l'autorització dels centres on es vagi a dur a terme la recerca.
 • Arxius

  Arxiu
  Sol·licitud
  Equip investigador
  C.V. Investigador Principal
  C.V. colaborador
  Compromis Investigador Principal