Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Hergar per a la Recerca i Promoció Educativa té com a objectiu incentivar la investigació, així com el desenvolupament tecnològic i la innovació en l'àmbit educatiu i empresarial del nostre país, a través de la realització d'activitats d'investigació científica de qualitat i excel·lència que tinguin com a objecte d'investigació prioritari algun dels següents camps:
 • Aplicació de les TIC a l'Educació d'Adults i a les Ciències de la Salut.
 • Recerca aplicada i tecnològica en Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats.
 • Investigació aplicada i tecnològica en Enginyeries.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundacionhergar.org/sites/fundacionhergar.org/files/BASES%20DE%20IV%20CONVOCATORIA%202017%20I%2BD%2Bi%20FUNDACI%C3%93N%20HERGAR.pdf
  Requisits
  Podran participar en la present convocatòria d'ajuts, aquells projectes de R + D + I presentats per grups d'Investigadors i que l'investigador principal es trobi associat a una entitat espanyola, pública o privada, de caràcter educatiu, científic o empresarial.
  Cada investigador principal podrà participar en un màxim de dos projectes, però únicament podrà constar com a investigador principal en un d'ells.
  Dotació
  5.000€
  Durada
  1 any natural
  Documentació
  S'haurà d'emplenar el Model de sol·licitud i Memòria tècnica que es troba disponible a l'Annex I i II d'aquesta convocatòria. La memòria tècnica ha de ser completament anònima, obviant qualsevol dada que pogués identificar al sol·licitant, amb l'objecte d'avaluar les sol·licituds de forma objectiva.
  L'escrit de sol·licitud i memòria tècnica s'haurà d'elaborar íntegrament en espanyol en base a les següents característiques:
 • Extensió màxima de 20 folis.
 • Mecanografia a doble espai, a una cara, i en folis DIN A4.
 • Tipus de lletra "Times New Roman" a grandària 12. Juntament amb la sol·licitud i memòria tècnica s'hauran d'acompanyar:
 • Currículum Vitae abreujat de l'investigador principal i dels membres de l'equip que conformen el Grup d'investigadors (veure annex III).
 • Carta d'acceptació de vinculació de l'investigador principal del projecte amb la institució de referència a la qual pertanyi (veure annex IV).
 • Memòria Econòmica (annex V).
 • Informe principal del Comitè d'Ètica de la institució aprovant, si la temàtica de recerca ho requereix, la investigació (veure annex VI). S'haurà d'enviar a cada un dels annexos per separat, en documents independents i necessàriament en format PDF.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO 1 - Modelo de Solicitud.doc
  ANEXO 7 - Aceptación de la Ayuda.doc
  ANEXO 2 - Memoria Técnica.doc
  ANEXO 5 - Memoria Económica.doc
  ANEXO 3 - Curriculum.doc
  BASES DE IV CONVOCATORIA 2017 I+D+i FUNDACIÓN HERGAR.pdf
  ANEXO 6 - Comité de Ética.doc
  ANEXO 4 - Aceptación de la Institución.doc
  ANEXO 8 - Memoria Técnica de Resultados.doc