Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com a objectiu finançar projectes de recerca predoctorals, relacionats amb les malalties infeccioses i la microbiologia clínica, amb la finalitat principal d’elaborar una tesi doctoral.
Característiques principals
El projecte d'investigació versarà necessàriament sobre un tema relacionat amb les malalties infeccioses o la microbiologia clínica i tindrà com a finalitat principal la realització d'una tesi doctoral.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.scmimc.org/detallbeca.php?idb=653&sf=S&c=023&cx=none
Requisits
 • Ser soci de la SCMIMC amb un mínim d'un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
 • Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic amb menys de 10 anys d’antiguitat. En el cas d'un resident, aquest ha d'acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca.
 • El projecte s'ha d'efectuar en un centre català, essent la seva durada mínima d’un any i la màxima de 2 anys.
 • El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.
 • El sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte.
 • El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d’altres beques o subvencions públiques o privades. En el cas de disposar d'un salari que impliqui una relació laboral o estatutària, haurà de comunicar-ho en el moment de la sol·licitud de la beca, especificant la remuneració anual, que en cap cas serà superior a 24.000 euros.
 • Dotació
  18.000 €
  Durada
  Màxim 2 anys
  Documentació
 • Sol·licitud, on s’especifiquen les dades d'afiliació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la seva durada (document 1).
 • Compromís escrit de la persona especialista que avala el sol·licitant o, en el seu defecte del representant del servei / centre on es realitzarà el projecte (document 2).
 • Memòria del projecte a realitzar, que ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte (document 3).
 • Currículum abreujat del sol·licitant (document 4).
 • Declaració d'ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània (document 5).
 • Arxius

  Arxiu
  BasesBecaAgustiPumarola2018.pdf