Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Amb l'objectiu de promoure i desenvolupar les activitats d'investigació i difondre'n els coneixements generats es convoca la concessió d'un premi per al millor treball de caràcter científic sobre: VITAMINA D: PRESENT I REPTES FUTURS.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.aefa.es/x-premio-aefa-a-la-calidad-e-innovacion-aefa-2018/
Informació addicional
Procediment:
- S'ha de preparar un sobre tancat etiquetat amb la lletra A que ha de contenir el full annex degudament emplenat. A la solapa del sobre constarà només el títol del treball.
- S'ha de preparar un altre sobre tancat etiquetat amb la lletra B on s'inclourà el treball en paper i en un suport informàtic (CD, memòria d'emmagatzematge extraïble, etc.). A la solapa del sobre B constarà només el títol del treball. El material contingut en el sobre B ha de ser anònim i no podrà contenir el nom del Centre o del Laboratori on s'ha realitzat el projecte. La violació d'aquesta base comportarà l'exclusió definitiva del treball al premi.
Requisits
Podran optar al premi qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat, relacionada amb les Ciències del Laboratori Clínic. No serà necessari pertànyer a cap societat científica específica.
 • Requisits generals:
  - Els treballs hauran de ser originals i innovadors.
  - El projecte ha de mostrar la seva viabilitat.
  - Els treballs presentats poden haver estat publicats o estar acceptats per a la seva pròxima publicació en revistes indexades durant els anys 2017 i 2018.
 • Requisits específics:
  Els treballs podran abordar algun o diversos dels següents punts en relació amb la Vitamina D:
  - Procediments d'adequació de la demanda d'aquesta prova.
  - Procediments de la pràctica diària del laboratori.
  - Avaluació de la tecnologia utilitzada i estudi comparatiu de diferents assajos. Valors de referència.
  - Estudis de variabilitat, relacionats amb patologies.
  - Impacte dels resultats en la pràctica clínica.
 • Dotació
  Premi de 3.000 € i el lliurament d'un diploma acreditatius a cada un dels autors.
  Documentació
  Els treballs s'hauran d'estructurar seguint els següents apartats: Resum, Introducció, Material i mètodes, Resultats, Conclusions i Bibliografia.
  - A la primera pàgina ha d'aparèixer el títol del treball i en la segona un breu resum.
  - L'extensió total del treball no ha de superar les 40 pàgines (incloent figures, taules, gràfics i bibliografia). S'ha de presentar en format DIN A4, amb lletra Arial mida 12 i a doble espai.
  El nombre màxim de taules, figures i gràfics, entre tots, no ha de ser superior a 6, i han d'estar inserides en el text. Els peus de figures, taules i gràfiques es situaran a continuació d'elles.
  La bibliografia no ha de superar les 30-40 cites. L'estil de citació podrà escollir lliurement i les referències bibliogràfiques han de citar-se de manera uniforme en el format que es triï.
  - El treball s'haurà de presentar en espanyol.

  Arxius

  Arxiu
  Bases X PREMIO AEFA A LA CALIDAD E INNOVACION. AEFA 2018.pdf
  HOJA_ANEXA_X_PREMIO_AEFA.doc