Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca dirigida a neuròlegs socis de la SEN, per desenvolupar un projecte d'investigació multicèntric col·laboratiu en qualsevol faceta de les malalties cerebrovasculars.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.sen.es/convocatorias-y-actividades/87-convocatorias-actividades-sen/convocatorias/2336-convocatoria-beca-de-investigacion-proyecto-ictus-2018
http://www.sen.es/attachments/article/2336/BECA_PROYECTO_ICTUS__2018.pdf
Requisits
Requisits per a la sol·licitud de la beca:
 • Ser metge especialista en Neurologia, amb exercici professional a Espanya.
 • Ser membre numerari de la SEN i del GEECV.
 • Justificar el seu interès investigador en l'àmbit de les malalties cerebrovasculars.
 • Comptar amb l'acceptació del Centre receptor per a la realització del Projecte de Recerca
 • L'investigador s'ha de comprometre a la realització del projecte durant el període de temps que duri la investigació i haurà al seu terme de justificar la seva realització.
 • L'investigador ha de comunicar al Projecte Ictus les publicacions i comunicacions derivades del seu treball. En aquestes publicacions s'haurà de reflectir explícitament l'existència del suport del "Projecte Ictus de l'GEECV-SEN", afegint-lo al final de la llista d'autors.

  Condicions del projecte d'investigació:
 • Projecte d'investigació original que no compti amb finançament de tercers.
 • Àrea d'investigació: temes relacionats amb les malalties cerebrovasculars.
 • Es tindrà en consideració positiva que el projecte de recerca promogui l'explotació de la base de dades RENISEN i que es tracti d'un projecte col·laboratiu i multicèntric.
 • Durada: 12 mesos, prorrogable per altres 12.
 • Únicament es permetrà la presentació d'una sol·licitud de beca per cada investigador.
 • Els projectes d'investigació presentats han de complir les normes establertes en el Reglament del Projecte Ictus, que es pot consultar al següent enllaç: http://www.ictussen.org/?q=node/21
 • Dotació
  8.500,00 € bruts (subjecte a la retenció IRPF d'acord amb la normativa fiscal vigent en el moment dels pagaments). L'Import d'aquesta beca serà lliurada directament al beneficiari i en cap cas a una institució hospitalària o fundació.
  Durada
  12 mesos
  Documentació
  La documentació, en format electrònic, ha d'incloure:
 • Carta de sol·licitud.
 • Carta d'acceptació pel Cap de Servei de Neurologia o servei de referència del centre receptor, autoritzant la realització del projecte, declarant la idoneïtat de les instal·lacions i certificant que la persona que opta a la beca treballarà en aquest centre durant el període d'investigació.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del títol d'especialista en Neurologia.
 • Memòria del Projecte de recerca (en format DOC o similar). Amb els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal i equip investigador
  - Durada (màxim 12 mesos)
  - Resum (màxim 250 paraules)
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Interès i aplicabilitat de la recerca
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia (disseny de l'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades)
  - Pla de treball
  - Mitjans disponibles per a la realització del projecte d'investigació.
  - Justificació detallada de l'ajut sol·licitat, especificant que no existeix cofinançament del projecte.
  - Memòria econòmica
  - Currículum de l'investigador i de l'equip investigador implicat.
 • Document d'acceptació de les bases signat
 • Arxius

  Arxiu
  BECA_PROYECTO_ICTUS__2018.pdf
  ACEPTACIÓN_BASES_BECA.pdf