Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Cinc beques adreçades a investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut per a la realització dels seus projectes de recerca en els 5 camps, en una institució espanyola de reconegut prestigi.
Característiques principals
Cinc camps de recerca:
 • Ginecologia general
 • Medicina Materno Fetal
 • Ginecologia Oncològica
 • Medicina de la Reproducció
 • Investigació Bàsica en l'àmbit de l'Obstetrícia i la Ginecologia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://campus.dexeus.com/quienes-somos/fundacion-dexeus/becas-y-premio-fundacion-dexeus-salud-de-la-mujer/becas-fundacion-dexeus
  http://campus.dexeus.com/sites/default/files/pdf/bases-becas-2018.pdf
  Impresos (URL)
  http://campus.dexeus.com/node/add/scholarships
  Requisits
 • El títol universitari haurà d'haver estat emès per una universitat espanyola.
 • S'atendrà de forma preferent els projectes que el seu investigador principal sigui menor de 40 anys a la data del tancament de la convocatòria.
 • La responsabilitat i capacitació d'aquest investigador serà avalada pel responsable del grup de recerca i del centre en el qual estigui integrat.
 • Els treballs no han d'haver estat premiats prèviament, ni presentar cap vinculació o interès amb fins comercials.
 • Els treballs i la documentació s'han de presentar en llengua castellana.
 • Dotació
  3.000€
  Durada
  Dos anys.
  Documentació
  Els interessats a optar a aquestes beques, hauran de realitzar la corresponent sol·licitud exclusivament de forma online a través de la pàgina web de la Fundació, www.fundaciondexeus.org, on trobaran les instruccions detallades per a dur-la a terme i el model de sol·licitud que obligatòriament s'ha d'utilitzar. La Fundació podrà sol·licitar, en qualsevol moment, el lliurament de la documentació original presentada.

  Totes les sol·licituds hauran d'adjuntar els següents documents, d'acord amb el model facilitat a la web:
  a. Caldrà especificar clarament l'opció per la qual se sol·licita la beca, en el full de dades.
  b. Memòria detallada del treball que es pretén desenvolupar (extensió d'entre 5-7 pàgines), especificant els objectius, pla d'actuació, fases de desenvolupament, dates, memòria econòmica i justificació de la conveniència de dur a terme el treball.
  c. CV detallat de l'investigador principal.
  d. Exemplar de les bases amb la signatura d'acceptació per part de l'investigador principal, del responsable del grup de recerca del qual formi part l'investigador principal i, del responsable del centre on es vagi a desenvolupar el projecte.
  e. Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre, donant la seva conformitat a la realització del projecte i la seva viabilitat. Per al cas d'investigadors menors de 40 anys, hauran a més de certificar tant la responsabilitat com la capacitat de l'investigador principal per al desenvolupament del projecte presentat.
  f. Fotocòpia NIF investigador principal.

  Arxius

  Arxiu
  bases-becas-2018 (1).pdf
  formulario-becas-2018_Fundación Dexeus mujer.doc