Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
Característiques principals
Estudis de Viabilitat. En aquesta etapa es donarà suport financer a projectes per sufragar aquelles despeses associades a l'avaluació de l'oportunitat de mercat, especialment, despeses destinades a cobrir les següents actuacions del projecte: (i) anàlisi (naturalesa, titularitat, protecció, àmbit i drets d'ús) de la base científica o tecnològica, sobre la qual pivoti el projecte i les fórmules d'explotació; (Ii) estudis o pla de viabilitat científica o tecnològica per determinar si els resultats preexistents disponibles permeten fer realitat el projecte, determinant les actuacions a realitzar per arribar a mercat; (Iii) estudis de viabilitat econòmica que contribueixin a la realització del pla de negoci i la determinació de les necessitats financeres per al seu desenvolupament; (iv) elaboració d'un pla de comercialització que permeti identificar el nínxol de mercat i les necessitats del sistema o pacients.(v) Estudis regulatoris i altres estudis legals
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fipse.es/convocatoria-estudios-de-viabilidad?utm_campaign=alerta-fipse-39&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
Informació addicional
En la present convocatòria es pretén actuar sobre projectes en fase primerenca dels següents àmbits:
1. Dispositius mèdics i sanitaris: tots aquells projectes que comptin amb, almenys, el desenvolupament conceptual del dispositiu.
2. Projectes de l'àmbit biosanitari: tots aquells projectes que el seu objectiu sigui el desenvolupament de noves teràpies o nous mecanismes de diagnòstic de malalties. Tots aquells projectes que hagin realitzat experiments de laboratori i/o preclínica (tant no regulada com regulada), que permetin inicialment establir el mecanisme d'acció i el potencial terapèutic o de diagnòstic objecte de la recerca.
3. Tecnologies Mèdiques: s'inclouen programari i aplicacions TIC, gestió de les bases de dades dels hospitals o similars, i desenvolupaments enfocats a la telemedicina.
4. Innovacions organizacionals: qualsevol protocol d'actuació clínica o procés en el marc de la prestació assistencial, que suposi una millora significativa del tractament als pacients i/o portin aparellat millores o estalvis per al sistema de salut, en la seva labor d'assistència a pacients.
5 Tècniques quirúrgiques, rehabilitació fisioteràpia
6 innovacions relacionades amb el VIH i la seva problemàtica social
Queden exclosos els projectes de recerca bàsica o fonamental, treballs experimentals o teòrics que el seu objectiu sigui l'obtenció de nous coneixements fonamentals científics o tècnics. Les entitats que aspirin a ser beneficiàries podran presentar tantes sol·licituds com estimin oportunes en el marc d'aquesta convocatòria, sempre que compleixin els requisits mínims i acceptin les condicions establertes.
Dotació
30.000€
Durada
Les actuacions descrites en les sol·licituds aprovades tindran un termini màxim d'execució de sis mesos.
Documentació
La documentació obligatòria a presentar per poder optar a la condició de beneficiari és la que se sol·licita en el formulari electrònic de sol·licitud.
Addicionalment, els sol·licitants podran facilitar els següents documents relatius als projectes (no obligatoris per optar a la condició de beneficiari, però si valorables especialment en el procés d'avaluació):
- Informació sobre la situació de la propietat intel·lectual i industrial del projecte (resultats preexistents).
- Estudis previs de viabilitat econòmica i de negoci del projecte.
- Plans previs de desenvolupament tecnològic.
Tots els documents que es pugin a l'aplicació han d'estar en format pdf.
A fi de facilitar l'avaluació internacional, la futura difusió i transferència de la tecnologia i la futura captació d'inversió internacional o la signatura d'acords específics, alguns dels apartats hauran de ser completats en anglès.

Arxius

Arxiu
fipse_-_estudios_de_viabilidad_-_2018_-_bases_de_la_convocatoria.pdf