Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat de la present convocatòria és donar suport a grups emergents per consolidar les seves línies de recerca mitjançant la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació translacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
Es consideren grups emergents fins a 5 anys després d'haver iniciat una línia d'investigació independent acreditat pel seu lideratge, producció científica i / o projectes finançats. El període de 5 anys es comptabilitzarà fins al moment d'adjudicació del projecte (juny 2019).
Característiques principals
El projecte de recerca ha de tenir una orientació translacional, amb existència d'una base sòlida de recerca bàsica que suporti la hipòtesi plantejada en la proposta (estudis que vagin des de la oncologia bàsica, translacional a estudis preclínics).
Es possibilita la col·laboració entre diferents grups de recerca, sempre que quedi clarament justificat a la memòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000000946
Requisits
L'investigador principal que opti a aquesta convocatòria haurà de:
 • Tenir el títol de doctor;
 • Estar vinculat a una entitat pública o privada sense ànim de lucre capacitada per a la investigació científica a Espanya.
  A més el candidat haurà de demostrar que és un investigador principal independent d'un grup emergent i per això haurà de tenir un article acceptat en la mateixa línia de recerca de la proposta presentada en el qual aparegui l'investigador com a primer o últim signant i / o un projecte d'investigació concedit en una convocatòria d'origen pública o privada de concurrència competitiva en la mateixa línia d'investigació. També aportar una carta signada pel representant legal del centre on es determini l'any des del que el candidat a IP és independent.
 • Dotació
  Dotada amb 300.000€ (100.000€ anuals).
  Durada
  L'ajut tindrà una durada de 3 anys des de la signatura del conveni.
  Documentació
  Cada sol·licitud haurà d'incloure els següents documents en anglès utilitzant les plantilles disponibles:
 • Currículum de l'investigador principal (s'acceptarà Curriculum Vitae abreujat Normalitzat (CVA FECYT)) juntament amb original escanejat per les dues cares del DNI, o el permís de residència en vigor i passaport.
 • Memòria del projecte d'investigació que inclourà memòria científica de recerca i memòria econòmica distribuïda en tres anualitats.
 • Conformitat del centre de recerca.
 • Carta dels Comitès Ètics que siguin procedents.
 • Carta del representant legal del centre.
 • Incompatibilitats
  Per compatibilitats i incompatibilitats, si us plau, consulteu les bases.

  Arxius

  Arxiu
  05_BASES CONVOCATORIA_LAB_AECC_2019.pdf
  BUDGET PROPOSAL LAB AECC 2019.docx
  Annex I. Costs Guidance (2).pdf
  Fundación científica - Manual_Gestión solicitudes (5).pdf
  SCIENTIFIC PROPOSAL LAB AECC 2019.docx
  CURRICULUM VITAE TEAM MEMBER LAB AECC 2019_v2.pdf
  CURRICULUM VITAE INVESTIGADOR PRINCIPAL_LAB AECC 2019_v2.pdf