Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Aquesta beca està ideada per a projectes uni o multicèntrics d'investigadors novells que no hagin gaudit de beques d'AEG amb anterioritat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.aegastro.es/docencia-becas-y-avales/becas/normativa-y-solicitudes/normativa-y-solicitudes
Requisits
Titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials de recerca espanyols membres de l'AEG
L'investigador principal sol·licitant ha de ser membre de l'AEG amb una antiguitat d'almenys 1 any i almenys un membre del grup de treball de cada un dels centres participants ha de ser soci d'AEG.
Edat menor de 40 anys i que no hagi rebut beques AEG en els últims 3 anys.
Dotació
Beca Grup Suport a la Recerca; 6.000 €
Documentació
El projecte haurà de contenir els apartats següents, sintetitzats en un màxim de 9 pàgines (tipus Arial 12, a un espai):
a) Resum amb un màxim de 250 paraules.
b) Antecedents del tema.
c) Bibliografia més rellevant.
d) Experiència de l'investigador i del centre sobre el tema.
e) Hipòtesis de treball i objectius.
f) Material i mètodes detallats amb explicació raonada dels mètodes estadístics a utilitzar.
g) Calendari de treball.
h) Disponibilitats instrumentals i d'instal·lacions que disposa.
i) Memòria econòmica.
En el cas que la beca sigui concedida i previ a lliurar la dotació econòmica ha de presentar l'aprovació de la comissió d'investigació del centre on es proposi realitzar l'estudi.

Arxius

Arxiu
BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO 2019.pdf