Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Obra Social "la Caixa" convoca 75 beques per a cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya.
Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.
La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar estudis de postgrau.
Els becaris han de començar el programa d’estudis al país de destinació el setembre o l’octubre del curs 2019-2020, llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
Impresos (URL)
https://www.lacaixafellowships.org/index.aspx
Requisits
 • Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.
 • Poden demanar una beca les persones que disposin d’un títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris, arquitecte o enginyer superior, arquitecte o enginyer tècnic) obtingut entre el gener de 2010 i el juliol de 2019.
 • Tots els candidats hauran d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera.
 • Dotació
 • Matrícula a la universitat o al centre d’ensenyament superior en què hagi estat admès el becari, sense límit d’import.
 • Dotació mensual, que comença a rebre’s quan s’inicia el programa d’estudis per al qual ha estat concedida la beca.
 • Durada
  Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i es podran prorrogar un segon curs, fins a un màxim de 24 mesos.
  Documentació
  La sol·licitud es realitzarà on-line i s’haurà d’emplenar íntegrament en anglès. Els documents adjuntats a l’aplicació en format PDF han de ser clars i llegibles.
  Incompatibilitats
  El fet de disposar del títol de doctor o estar en condicions de demanar-lo abans del període de gaudir de la beca inhabilita per presentar la candidatura a aquest programa.
  No s’admetran candidatures per cursar un programa de doble titulació (double degree) ni per cursar un màster que s’hagi començat abans que la beca es faci efectiva.
  Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol feina remunerada, beca o ajut econòmic d’un altre organisme, llevat que la Fundació Bancària ”la Caixa” ho autoritzi expressament.

  Arxius

  Arxiu
  bases_europa_2019_ca.pdf