Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Són objecte d'aquesta convocatòria aquells projectes relacionats amb investigació en intervencions infermeres al pacient crític adult i pediàtric (unitats de cures intensius, semicrítics, emergències i urgències, també en l'àmbit extrahospitalari).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seeiuc.org/novedades/beca-seeiuc/
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2018/05/Bases_Beca_SEEIUC_Investiga2018.pdf
Requisits
Podran optar a la Beca aquells projectes que el Investigador Principal sigui infermera, sòcia de la SEEIUC i desenvolupi la seva activitat dins del territori nacional.
L'equip investigador estarà format per un mínim de 75% infermeres, sent totes elles sòcies, com a mínim durant els dos anys d'execució del projecte.
Els projectes han de ser originals, inèdits i estar escrits en espanyol. Comptaran amb el informe favorable del Comitè d'Ètica i Investigació Clínica (CEIC) del centre promotor o si més mínim amb el registre d'entrada.
Durada
Dos anys
Documentació
Els documents es presentaran en Arial, mida 12 i amb interlineat 1.5.
 • La Memòria del Projecte inclourà els apartats següents: Important: La memòria no haurà d'incloure cap dada que permeti la identificació de els investigadors principals o centre / s on es desenvolupi el projecte. - Resum [màx. 250 paraules]: Objectiu, disseny, àmbit i subjectes d'estudi, variables, recollida de dades i anàlisi de les dades.
  - Paraules clau [màx. 10 paraules].
  - Introducció [màx. 3 pàgines]: Antecedents i estat actual del tema.
  - Objectius i hipòtesis (si escau) [màx. 1 pàgina].
  - Metodologia [màx. 3 pàgines]: Disseny, àmbit d'estudi, subjectes d'estudi, variables / dimensions, recollida i anàlisi de les dades, aspectes ètics, mesures per preservar la confidencialitat i l'anonimat de les persones que participen en l'estudi, dificultats i limitacions de l'estudi.
  - Cronograma [màx. 1 pàgina]: detallar les etapes de desenvolupament, activitats i responsables de cadascuna d'elles.
  - Pla de difusió [màx. 1 pàgina]
  - Recursos disponibles suficients per a iniciar l'estudi [màx. 1 pàgina]: detallat
  - Pressupost [màx. 1 pàgina]: detallat
  - Bibliografia [màx. 1 pàgina]: normativa Vancouver o APA.
  - Annexos: consentiment informat, registres, instruments de mesura, guió entrevistes.
 • Equip investigador
 • Currículums de l'Investigador Principal i dels col·laboradors
 • Compromís de l'IP de no haver publicat el projecte amb anterioritat, ni haver obtingut finançament superior a 4000 € en una convocatòria prèvia.
 • Aprovació del CEIC del centre promotor
 • AVÍS IMPORTANT
  Data de presentació: del 15 de gener al 15 de febrer.

  Arxius

  Arxiu
  Memòria_científica.pdf
  Compromiso-del-Investigador-principal.pdf
  Memoria_económica.pdf
  Curriculum-Vitae-Normalizado.pdf
  Memoria-Proyecto-Investigacion.pdf
  Bases_Beca_SEEIUC_Investiga2018.pdf
  Equipo-Investigador.pdf