Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Contractació laboral de joves doctors per a completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres de R+D espanyols diferents d'aquells on han realitzat la seva formació predoctoral
Característiques principals
La cumplimentació i presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se obligatòriament a través dels mitjans electrònics.
 • Tret que ja estiguessin inscrits anteriorment, és necessari que amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud s'inscriguin en el Registre Unificat de Sol·licitants (RUS).
 • En primer terme, es realitzarà la cumplimentació per l'investigador del formulari electrònic de sol·licitud corresponent a cada candidatura.
 • Una vegada finalitzada la cumplimentació, l'investigador validarà i enviarà telemàticament el seu formulari.
 • Seguidament, signarà, bé mitjançant un sistema de signatura electrònica avançada bé de manera manuscrita, els documents que generi automàticament l'aplicació telemàtica i els posaran a la disposició del representant legal de l'entitat que vagi a presentar la sol·licitud, que haurà de validar la proposta mitjançant signatura eletrònica.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=73d917cd13e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=7fc917cd13e77610VgnVCM1000001d04140a____
  Impresos (URL)
  Curriculum Vitae Normalitzat: https://cvn.fecyt.es/

  El període de presentació comença el 17 de gener de 2019
  Requisits
  Requisits dels investigadors:
 • Sol·licitar la seva incorporació a un centre diferent a aquell on han realitzat la seva formació predoctoral
 • Haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018, s'entendrà com la data d'obtenció del grau de doctor, la data de l'acte de defensa i l'aprovació de la tesi doctoral.
 • No haver presentat sol·licitud de participació als ajuts Ramon i Cajal o als ajuts Juan de la Cierva-incorporació, en la present convocatòria.
 • No haver estat beneficiària d'un ajut de les convocatòries anteriors de les actuacions Juan de la Cierva, Formació Postdoctoral, Juan de la Cierva-Formació o Juan de la Cierva-Incorporació.
 • En el cas d'aquells investigadors sol·licitants que estiguin en possessió de més d'un títol de doctor, els requisits expressats es referiran al primer dels títols obtinguts.
 • Una mateixa persona només podrà ser inclosa com a participant en la sol·licitud d'un Centre d'R + D.
 • Un investigador tutor només pot figurar com a tal en una única sol·licitud.
 • Dotació
  L'ajut anual per a cadascun dels contractes serà de 25.000 euros. Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats, considerades independentment. La retribució mínima que haurien de rebre els investigadors, serà de 21.500 euros bruts anuals.
  Durada
  Serà de dos anys
  Documentació
 • Currículum vítae de l'investigador candidat. S'emplenarà utilitzant el currículum en format Currículum Vítae Normalitzat (CVN) a través de la pàgina web https://cvn.fecyt.es
  (generant preferiblement la versió en idioma anglès.)
 • Currículum vítae abreujat (CVA) de l'investigador tutor. S'emplenarà utilitzant el currículum segons model normalitzat de la web de l'Agencia o en format Currículum Vítae Abreujat (CVA) a través de la pàgina web https://cvn.fecyt.es< (generant preferiblement la versió en idioma anglès.)
 • Historial cientificotècnic dels últims cinc anys de l'equip d'investigació en el qual s'integri el candidat.
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Títol de doctor o certificació acadèmica, on figuri indicació expressa de la data en la qual es va obtenir el grau de doctor.
 • Els sol·licitants que s'acullin als supòsits d'interrupció, han de fer-ho constar en el formulari de sol·licitud i adjuntar el document acreditatiu.
 • AVÍS IMPORTANT
  Com la presentació de l'ajut haurà de ser autoritzada per la Direcció, caldrà fer l'Expressió d'Interès dins el periode marcat, abans del 10/01/2019

  Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2018-61067.pdf
  Historial_FJC_2018.doc
  Descripcion_Codigos_NABS.pdf
  CVA_english_2018 (2).docx
  Resolución convocatoria CONTRATACIÓN 2018 firmada.pdf
  Description of the NABS Codes.pdf
  DESCRIPTORES_AREAS_TEMATICAS_AEI_DIC_2018.pdf
  Instrucciones_para_cumplimentar_CVA_2018 (1).pdf
  CVA_espanyol_2018 (2).docx
  Structure_Scientific_technical_areas_panels_dic2018.pdf