Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les ajudes tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors per un període de tres anys a fi de què afermin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació posdoctoral.
Característiques principals
La cumplimentació i presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se obligatòriament a través dels mitjans electrònics.
 • Tret que ja estiguessin inscrits anteriorment, és necessari que amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud s'inscriguin en el Registre Unificat de Sol·licitants (RUS).
 • En primer terme, es realitzarà la cumplimentació per l'investigador del formulari electrònic de sol·licitud corresponent a cada candidatura.
 • Una vegada finalitzada la cumplimentació, l'investigador validarà i enviarà telemàticament el seu formulari.
 • Seguidament, signarà, mitjançant un sistema de signatura electrònica avançada o de manera manuscrita, els documents que generi automàticament l'aplicació telemàtica i els posarà a la disposició del representant legal de l'entitat que vagi a presentar la sol·licitud, que haurà de validar la proposta mitjançant signatura electrònica.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=716217cd13e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=7d5217cd13e77610VgnVCM1000001d04140a____
  Impresos (URL)
  https://sede.micinn.gob.es/jdcincorporacion/
  Curriculum Vitae Normalitzat: https://cvn.fecyt.es/
  El període de presentació comença el 15 de gener de 2019
  Requisits
  Requisits dels investigadors:
 • Haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016, s'entendrà com la data d'obtenció del grau de doctor, la data de l'acte de defensa i l'aprovació de la tesi doctoral.
 • En el cas d'aquells candidats que vulguin incorporar-se al mateix Centre de R+D en el qual han realitzat la seva formació predoctoral, haver realitzat estades en Centres de R+D, diferents d'aquell en el qual han realitzat la seva formació predoctoral, durant almenys 12 mesos, després de l'obtenció del grau de doctor i abans de la data de tancament del termini d'emplenament del formulari electrònic de sol·licitud per part de l'investigador.
 • No haver presentat sol·licitud de participació als ajuts Ramón i Cajal, en la present convocatòria.
 • No haver estat beneficiària d'un ajut de les convocatòries anteriors de les actuacions Ramon i Cajal o Juan de la Cierva-Incorporació. S'entén per beneficiària d'aquesta actuació a aquella persona inclosa en alguna de les resolucions de concessió de convocatòries anteriors d'aquesta actuació, independentment que hagi arribat o no a incorporar-se al Centre de R + D.
 • No ser beneficiària dels Ajuts Juan de la Cierva-Formació, a excepció d'aquells que l'hagin gaudit durant almenys un any.
 • En el cas d'aquells investigadors sol·licitants que estiguin en possessió de més d'un títol de doctor, els requisits expressats es referiran al primer dels títols obtinguts.
 • Dotació
  L'ajut anual per a cadascun dels contractes serà de 29.000 euros. Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats, considerades independentment. La retribució mínima que hauran de rebre els investigadors, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 25.000 euros bruts anuals.
  A més de l'anterior, es concedirà un ajut addicional de 6.000 euros per cada investigador contractat, per cobrir les despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de recerca de l'investigador contractat, una vegada incorporat al seu lloc de treball al Centre de R+D.
  Durada
  Tres anys
  Documentació
 • Currículum vítae de l'investigador candidat. S'emplenarà utilitzant el currículum en format Currículum Vítae Normalitzat (CVN) a través de la pàgina web https://cvn.fecyt.es<(generant preferiblement la versió en idioma anglès.)
 • Currículum vítae abreujat (CVA) de l'investigador tutor. S'emplenarà utilitzant el currículum segons model normalitzat de la web de l'Agència o en format Currículum Vítae Abreujat (CVA) a través de la pàgina web https://cvn.fecyt.es<(generant preferiblement la versió en idioma anglès.)
 • Historial cientificotècnic dels últims cinc anys de l'equip d'investigació en el qual s'integri el candidat.
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Títol de doctor o certificació acadèmica, on figuri indicació expressa de la data en la qual es va obtenir el grau de doctor.
 • Els sol·licitants que s'acullin als supòsits d'interrupció, han de fer-ho constar en el formulari de sol·licitud i adjuntar el document acreditatiu.
 • AVÍS IMPORTANT
  Com la presentació de l'ajut haurà de ser autoritzada per la Direcció, caldrà fer l'Expressió d'interès dins el període marcat, abans del 10/01/2019

  Arxius

  Arxiu
  Description of the NABS Codes.pdf
  BOE-B-2018-61070.pdf
  Instrucciones_para_cumplimentar_CVA_2018.pdf
  Resolución convocatoria CONTRATACIÓN 2018 firmada.pdf
  DESCRIPTORES_AREAS_TEMATICAS_AEI_DIC_2018.pdf
  CVA_english_2018 (1).docx
  Historial_IJC2018 (1).doc
  Structure_Scientific_technical_areas_panels_dic2018.pdf
  CVA_espanyol_2018 (1).docx
  Descripcion_Codigos_NABS.pdf