Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Afavorir i incentivar la mobilitat de joves doctors per a la realització d'estades de mobilitat a l'estranger, encaminades a l'actualització de coneixements, aprenentatge de noves tècniques i mètodes per a la docència o la investigació; així com a l'establiment de nous vincles acadèmics, o a l'enfortiment dels ja existents, entre docents i investigadors i entre institucions.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html
Impresos (URL)
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1176
Requisits
Tots els requisits següents hauran de complir-se en el termini de presentació de la sol·licitud i el seu compliment haurà de mantenir-se tant en la data d'inici com al llarg de l'estada.
 • Títol de doctor. Haver obtingut el grau de doctor a partir de l'1 de gener del 2008.
 • Tenir vinculació de funcionari interí o contractual com a personal docent o investigador, que per a la formalització s'hagi requerit el grau de doctor, i que la data de finalització del contracte sigui posterior a la data d'acabament de l'estada de mobilitat sol·licitada.
 • Durant tot el temps que transcorri des de la presentació de la sol·licitud fins a la finalització de l'estada, els beneficiaris hauran de mantenir la seva relació contractual o funcionarial amb el centre d'adscripció que ha donat la seva conformitat a la sol·licitud.
 • No haver realitzat estades a l'estranger, per un període acumulat superior a 6 mesos, durant els últims quatre anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Es comptabilitzaran a aquests efectes totes les estades postdoctorals a l'estranger per un període igual o superior a un mes, encara que el sol·licitant no hagi percebut cap ajut, subvenció, contracte o similar.
 • Dotació
 • Una dotació mensual en concepte de despeses d'allotjament i manutenció entre 2.150 i 3.100 euros al mes.
 • Una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.200 €
 • Una dotació per a despeses d'instal·lació fins a un màxim de 2.500 €.
 • Les quanties varien en funció del país de destinació i els imports de cada país figuren en l'Annex de la convocatòria.
 • Una assegurança d'accidents. Si el beneficiari pertany al Règim General de la Seguretat Social i el país de destinació no és de la Unió Europea, EEE o Suïssa tindrà dret també a una assegurança d'assistència sanitària. Ni l'assegurança d'accidents ni la d'assistència sanitària, si escau, serà extensible als familiars del beneficiari de la subvenció.
 • Durada
 • Les estades han de tenir una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6 mesos improrrogables i en un únic període.
 • Les estades podran gaudir-se entre l'1 de juliol de 2019 i el 30 de setembre de 2020.
 • Les estades que se sol·licitin en el marc del programa Fulbright hauran d'iniciar-se posteriorment a l'1 de novembre de 2019.
 • El període mínim d'estada realitzada no podrà ser mai inferior al 70% del període concedit.
 • Documentació
  Les sol·licituds es cumplimentaran a través de la seu electrònica del Ministeri a l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es
  a l'apartat corresponent a “Tràmits i Serveis”.
  Documentació requerida:
  - Formularis a emplenar en la pròpia aplicació
  - Dades personals i professionals referides al compliment dels requisits requerits per participar
  - El CV del sol·licitant i la informació referent al grup i centre receptor.
  Documents a adjuntar com a arxius en format electrònic:
  - Carta expedida pel director o càrrec similar del centre receptor acceptant i donant la seva conformitat a l'estada del sol·licitant en aquest centre. Aquesta carta haurà d'anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà.
  - Fotocòpia del títol de doctor o, en defecte d'això, certificat on consti data d'obtenció del grau de doctor i data en la qual ha sol·licitat el títol.
  - Memòria del projecte a realitzar durant el període sol·licitat per l'estada (en castellà).
  - Còpia del contracte amb l'organisme d'adscripció, en tots els casos en què els sol·licitants mantinguin vinculació contractual, no funcionarial.
  AVÍS IMPORTANT
  El termini de presentació de sol·licituds començarà el 22 de gener de 2019

  Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2019-1345.pdf
  RESOLUCION DE 9 DE ENERO DE 2019 DE CONVOCATORIA DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.pdf