Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La present Resolució té per objecte convocar la concessió de les cinc modalitats dels Premis "Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics", edició II, corresponents a l'any 2018:
a) Premi PRAN a la millor iniciativa en vigilància i control del consum d'antibiòtics i de les seves resistències.
b) Premi PRAN a la millor iniciativa de recerca de la resistència als antibiòtics.
e) Premi PRAN a la millor publicació científ ica sobre resistència als antibiòtics.
d) Premi PRAN a la millor iniciativa de formació i informació als professionals sanitaris sobre la resistència als antibiòtics.
e) Premi PRAN a la millor iniciativa de comunicació i sensibilització de la població sobre la resistència als antibiòtics.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/eventos/ii-edicion-de-los-premios-pran-presentacion-de-candidaturas
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-B-2019-1344.pdf
Requisits
Els Premis objecte d'aquesta convocatòria podran ser sol·licitats per qualsevol persona física o jurídica que hagi realitzat alguna activitat que s'emmarqui en alguna de les línies estratègiques del «Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics », a partir del 30 d'octubre de 2016, i reuneixi la resta de requisits recollits en l'article 4 de les Bases reguladores, abans de finalitzar el termini de sol·licitud.
Dotació
L'import màxim anual ascendirà a vint mil euros. Amb aquesta dotació econòmica s'atorgarà un únic premi per a cadascuna de les cinc modalitats convocades, a raó de quatre mil euros cadascuna d'ells.
Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en el model normalitzat d'instància que es recull com Annex I a aquesta resolució.
La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
a) Acreditació documental de la representació legal o poder de representació de la persona que subscrigui la sol·licitud.
b) Memòria justificativa del projecte segons el model que es recull a l'Annex II d'aquesta resolució. Aquesta memòria ha d'estar redactada en castellà.
c) Declaració responsable segons el model de l'Annex III d'aquesta resolució.

Arxius

Arxiu
Resolución 17 de diciembre de 2018 (convocatoria Premios Pran II Ed).pdf
BOE-B-2019-1344.pdf