Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure el desenvolupament del coneixement a Espanya de la Psiquiatria, Psicologia i / o Neurociències del Nen i l'Adolescent i en Neuropediatria mitjançant el suport a projectes d'investigació originals.
La Fundació Alicia Koplowitz convoca 8 ajuts a la investigació per a projectes.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/index.php/documentacion/convocatorias-ano-2019/
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2019/01/Bases_Ayudas_2019.pdf
Requisits
Els ajuts estan dirigits a grups d'investigació que desenvolupin el seu projecte en hospitals, universitats i centres d'investigació espanyols. Hi haurà un investigador principal espanyol, en tots els casos, vinculat al centre durant, com a mínim, els dos anys de durada del projecte, i que serà l'únic receptor de l'ajut.
Cap investigador (ni investigador principal, ni membre de l'equip d'investigació) podrà participar en més d'una sol·licitud en la present convocatòria. Així mateix, aquells investigadors que estiguin gaudint d'un ajut d'investigació de la Fundació Alicia Koplowitz, no podran participar en noves convocatòries mentre estigui activa la citada ajuda d'investigació.
Durada
Dos anys.
Documentació
Màxim 50.000€
Documentació
 • Curriculum Vitae de l'investigador principal i de tres col·laboradors destacats de l'equip, corresponent als darrers cinc anys, amb una extensió màxima de 5 pàgines i segons el següent esquema:
  - Dades personals, professionals i acadèmiques
  - Comunicacions a congressos
  - Publicacions indexades amb Factor d'Impacte segons el JCR
  - Projectes d'investigació finançats per entitats públiques o / i privades
  - Patents
  - Guies clíniques
  - Tesis Doctorals dirigides
 • Memòria explicativa del projecte de recerca que es pretén realitzar, amb una extensió màxima de cinc folis. Es valorarà que l'exposició sigui original i concisa.
 • Acord de col·laboració d'altres serveis o centres implicats degudament emplenat i signat.
 • Memòria econòmica que inclogui un pressupost detallat.
 • Informe de la Comissió d'Investigació, del Comitè Ètic d'Investigació Clínica i del Comitè d'Ètica de la Experimentació Animal del centre on es desenvoluparà el projecte, si el tipus d'estudi així ho requerís.
 • Model de consentiment informat dels participants i / o dels pares o tutors legals.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases_Ayudas_2019_Fundación Alicia Koplowitz.pdf
  Formulario_Solicitud_Ayudas_2019_Fundación Alicia Koplowitz.doc