Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 30 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
  Impresos (URL)
  http://www.fundame.org/wp-content/uploads/2013/02/Impreso-de-solicitud.pdf
  Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de doctor de qualsevol universitat espanyola o d'especialitat en Medicina (MIR), Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR) o Química (QUIER). En el cas de tenir un títol d'una universitat estrangera o d'un centre espanyol no estatal s'haurà d'acreditar la convalidació o reconeixement del títol a Espanya.
 • Estar admès a una universitat o centre de recerca a l'estranger.
 • Bon nivell de la llengua del país receptor o bé de qualsevol altre idioma que permeti una comunicació fluida al centre d'investigació.
 • Dotació
 • Ajuts per a trasllats i instal·lació per un import total de 3.100 euros.
 • Assegurança de malalties i accidents.
 • Assignació mensual d'entre 1.900 i 3.000 euros segons el país de destí.
 • Durada
  La duració de la beca serà per un període mínim de 12 mesos i màxim de 24 mesos.
  Documentació
 • Sol·licitud de l´imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • CV resumit (màxim tres fulls).
 • Fotocòpia de la certificació de l´expedient acadèmic complet dels estudis universitaris realitzats, on hi constin les qualificacions de les assignatures en tots els cursos.
 • Fotocòpia del títol de doctor, del títol de l'especialitat o, en el seu defecte, justificació de la superacio del període de formació MIR, BIT, FIR, PIR o QUIR. Acreditació de l'homologació dels títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no oficials o del reconeixement del seu títol a Espanya.
 • Dues cartes de referència de catedràtics, professors titulars d´universitat o persones rellevants amb les que el candidat hagi realitzat estudis, en suport de la sol·licitud.
 • Justificant d´admissió a una universitat o centre de recerca a l´estranger pel període sol·licitat.
 • Certificació de coneixement de la llengua estrangera presentada per a l'admissió a la universitat o centre de recerca. En el seu defecte, declaració responsable de dominar l'idioma corresponent al nivell adequat per a realitzar la investigació.
 • Memòria de la investigació a realitzar.
 • Declaració responsable de no haver gaudit, amb anterioritat a la data d'inici de l'estada sol·licitada, d'una altra beca, ajuda o contracte, de caràcter postdoctoral a l'estranger superior a 12 mesos ni disposar d'un altre tipus d'ajut per a la investigació que es sol·licita.
 • AVÍS IMPORTANT
  La beca és incompatible amb el gaudi d'un contracte laboral a Espanya.

  Arxius

  Arxiu