Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Beca SEOM dirigida a investigadors que hagin acreditat trajectòria i motivació investigadora i que tingui iniciat un projecte d'investigació, o que hagi realitzat una estada a l'estranger superior a 1 any i que vagi a incorporar-se a un lloc de treball assistencial / investigador en un centre espanyol. La beca està destinada a alliberar a l'investigador durant 2-3 dies a la setmana de la seva tasca assistencial per dedicar al seu projecte d'investigació.
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original. Cal comptar amb suport econòmic i tècnic independent de la beca per a realitzar el projecte de recerca.
• Àrea de recerca: temes relacionats amb la Oncologia. Es donarà prioritat als projectes amb aplicabilitat clínica-translacional. S'han de realitzar a Espanya
• Compromís del Centre a alliberar el temps establert per a la recerca (per a les beques d'intensificació).
• Un mateix IP no pot enviar dos sol.licituds a la mateixa convocatòria
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Soci de SEOM i al corrent en el pagament de la quota de soci
• Metges especialistes en Oncologia Mèdica.
• Residència permanent a Espanya.
Dotació
30.000€
Durada
1 any
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca, que ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Duració (màxim un any).
• Resum (màxim 250 paraules).
• Antecedents i estat actual del tema.
• Bibliografia més rellevant comentada.
• Hipòtesi • Objectius.
• Metodologia (disseny, objectiu, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions del projecte).
• Pla de treball.
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o estructura de models normalitzats. Ha d'incloure una descripció de la trajectòria docent i investigadora, incloent els projectes actuals i passats del grup, les col·laboracions negociades per a la consecusió i suport a la realització del projecte d'investigació i la capacitació específica de cadascun dels membres de l'equip investigador per a la seva realització.
• Pla de difusió (rellevància del projecte en quant a impacte clínic i bibliomètric).
• Mitjans disponibles.

Arxius

Arxiu
BASES_BECAS_FSEOM_INTENSIFICACION_CONVOCATORIA_2019.pdf
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc