Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original no finançat
• S'haurà d'indicar específicament que el projecte no compta amb finançament addicional.
• Àrea de recerca: temes relacionats amb l'Oncologia. Es donarà prioritat als projectes amb aplicabilitat clínica i/o de recerca translacional. Han de ser realitzats a Espanya.
• Han de realitzar-se a Espanya.
• Es valorarà la independència científica de l'IP.
• Un mateix IP no pot enviar dues sol·licituds de la mateixa convocatòria
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Ser soci de SEOM i estar al corrent en el pagament de la quota de soci
• Ser metge especialista en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya, fins a 15 anys des de que va completar la residència d'Oncologia Mèdica
Dotació
Dues beques de 30.000€ cada una.
Durada
2 anys
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca que ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Dades de l'Investigador Principal.
• Duració (màxim 2 anys).
• Resum (màxim 250 paraules).
• Antecedents i estat actual del tema.
• Bibliografia més rellevant comentada.
• Hipòtesi • Objectius
• Metodologia (disseny, objecte de l'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingències).
• Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador).
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o plantilla de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals.
• Pla de difusió (rellevància del projecte en quant a impacte clínic i blibliomètric).
• Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
• Justificació detallada de l'ajut sol·licitat, especificant que no existeix cofinançament del projecte.
• Pressupost sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
• CV de l'equip investigador que ha d'incloure una descripció de la trajectòria del grup emergent incloent els projectes actuals i passats del grup, les col·laboracions negociades per a la consecució i suport a la realització del projecte i la capacitació específica de cadascún dels membres de l'equip investigador per a la realització del projecte.
• Carta del director en la que es garanteixi el suport institucional a la recerca, al grup emergent sol·licitant i a la realització del projecte en concret.

Arxius

Arxiu
BASES_BECA_FSEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_GRUPO_EMERGENTE_2019 (1).pdf
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc