Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original que no estigui lligat a cap assaig clínic ni a projectes de recerca competitius, relcionats amb el tractament simptomàtic.
• Àrea de recerca: temes relacionats amb l'oncologia.
• Es donarà prioritat als projectes amb preferència d'aplicabilitat clínica. Projectes de recerca que es realitzin a Espanya.
• Projectes de recerca coordinats o dirigits en Unitats d'Oncologia Mèdica.
• Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti
• Un mateix IP no pot enviar dues sol·licituds en una mateixa convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207397-convocatoria-becas-seom-2019
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Soci de SEOM i al corrent en el pagament de la quota de soci
• Metges especialistes en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya
Dotació
Una beca de 20.000€
Durada
2 anys
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca, que no ha d'excedir de 12 pàgines, i ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Dades de l'investigador Principal.
• Durada del projecte: máxim 2 anys.
• Resum (màxim 250 paraules).
• Antecedents.
• Bibliografía més relevant comentada • Hipòtesis • Objectius • Metodologia (Disseny, objete d'estudi, variables, recollida i anàlisis de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingència) • Pla de treball (etaps de desenvolupament y distribució de les tasques de l'Equip Investigador) • CV de l'Investigador principal i CV individual de tot l'Equip Investigador seguint plantilla SEOM o plantilla de models normalitzats de convocatòrias públiques nacionals. • Pla de Difusió (relevància del projecte en quant a impacte clínic i bibliomètric) • Mitjans disponibles per a la realització del projecte • Justificació detallada de l'ajut solicitat • Pressupost sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contratació de serveis, viatges i congressos)

Arxius

Arxiu
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp (1).doc
BASES_BECA_FSEOM_KYOWA_KIRIN_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_TTO_SINTOMATICO_2019 (1).pdf