Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és establir la concessió d'ajudes per a la formació de personal investigador per al curs 2019-2020, adreçada a titulats universitaris, amb Grau i Postgrau adquirit abans de l'inici de la percepció efectiva de l'ajuda per a realitzar i defensar una tesi doctoral sobre investigació bàsica i clínica en la síndrome de Down.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionlejeune.es/cienciaconcorazon/
http://www.fundacionlejeune.es/cienciaconcorazon/pdf/Bases-Legales-Buscamos-Cientificos.pdf
Requisits
 • Disposar de nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de Grau i Postgrau oficial d'acord amb els requisits admesos pel Sistema Universitari Espanyol.
 • Dotació
  18.000€
  Durada
  12 mesos podent renovar-se per períodes anuals fins a un màxim de 3 anys.
  Documentació
 • Curriculum Vitae del candidat segons model normalitzat en el qual han de constar clarament identificats a la primera pàgina les dades personals i de contacte del sol·licitant juntament amb:
  - Títol de llicenciat o certificat de Grau (còpia i / o pdf de l'original). - Certicat d'estudis en el qual haurà de constar la data en què s'han finalitzat els estudis i en el qual consti totes les matèries, així com les qualificacions obtingudes, qualificació mitjana i dates de la seva obtenció (còpia i / o pdf de l'original). - Títol de Postgrau, amb menció de qualificacions obtingudes. - Memòria científica de recerca (màxim 5 folis) en la qual s'inclogui una descripció de la tesi doctoral a realitzar (resum, antecedents, objectius, metodologia, pla de treball i cronograma), mostrant la seva importància per millorar la salut de les persones amb Síndrome de Down. La Memòria s'haurà de presentar en espanyol i en anglès.
 • Curriculum Vitae del director de la tesi.
 • Curriculum Vitae del Cap de Grup Investigador, en cas de no coincidir amb el director de la tesi, i historial científic del grup receptor.
 • Carta acreditativa d'admissió en el Grup Receptor, signada pel Cap de Grup i pel Representant Legal de l'entitat titular del Centre Receptor
 • Bases de la present convocatòria signades pel Representant Legal de l'entitat titular del Centre Receptor, pel cap del Grup Receptor i pel beneficiari
 • Justificació per part del responsable acadèmic de la idoneïtat del candidat proposat per a la beca i de dues cartes de recomanació per part d'investigadors del centre de recerca al qual estarà adscrit.
 • Compromís ètic (Annex I) signat pel candidat a la beca predoctoral.
 • Incompatibilitats
  La percepció de la beca serà compatible per al personal sanitari amb la realització del període de formació en residència o contractes d'interinitat en centres sanitaris de titularitat pública, però no podrà compatibilitzar-se amb cap altre ajut, beca o contractació de caràcter similar, en aquest cas implicarà una dedicació a temps complet en el centre de recerca corresponent (Universitat, Institut de Recerca) així com amb la realització d'altres estudis reglats diferents dels del programa de doctorat en què el beneficiari estigui matriculat, llevat que aquests fossin oportuns per al desenvolupament adequat de la investigació, degudament justificat previ a l'inici dels mateixos.

  Arxius

  Arxiu
  Lejeune_bases-legales+c.ético.pdf