Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Beca Clara Roy es constitueix com una ajuda als professionals interessats en les Malalties Infeccioses i en la Microbiologia Clínica que vulguin realitzar un projecte de recerca pre-doctoral en un centre espanyol. El projecte de recerca versarà necessàriament sobre un tema relacionat amb les Malalties Infeccioses o la Microbiologia Clínica i tindrà com a finalitat principal la realització d'una Tesi Doctoral.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seimc.org/servicios/becas-y-ayudas
https://www.seimc.org/servicios/becas-y-ayudas/beca-seimc-clara-roy
https://seimc.org/contenidos/becasyayudas/ClaraRoy/SEIMC-BecaClara_Roy-bases.pdf
Requisits
 • Els projectes hauran de realitzar-se en un centre espanyol sent la durada dels mateixos de 2 anys com a màxim.
 • L'aspirant haurà d'acreditar documentalment la seva capacitació tècnica per a desenvolupar el projecte., mitjançant el CVN.
 • El candidat no podrà gaudir, de forma simultània, d'altres beques o ajudes públiques o privades.
 • En el cas de disposar d'un salari que impliqui una vinculació laboral o estatuària, haurà de comunicar-lo en el moment de sol·licitar la beca, especificant la remuneració anual que en cap cas serà superior a 20.000,00 €uros bruts.
 • Dotació
  La dotació de la beca serà de 18.000,00 €uros bruts per a cadascuna de les dues anualitats.
  Durada
  Els projectes es realitzaran en un màxim de dos anys.
  Documentació
 • Imprès oficial de sol·licitud de Beca SEIMC Clara Roy (Annex I)
 • Compromís escrit de la persona especialista que avala al sol·licitant o en defecte d'això del representant del Servei / Centre on es realitzarà el projecte.
 • Memòria del projecte a realitzar, que ha d'incloure un resum, els antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i la utilitat pràctica del projecte.
 • Curriculum vitae del sol·licitant en format CVN generat a través de la seva pàgina web
 • Declaració de percepció econòmica (Annex II)
 • Còpia de la Titulació Universitària. En cas de ser resident, certificat de formació.
 • Declaració responsable de no gaudir d'altres beques o ajudes públiques o privades.
 • Arxius

  Arxiu
  SEIMC-BecaClara_Roy-bases.pdf
  ANEXOI.docx
  ANEXOII.docx