Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.
Característiques principals
Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B. Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats. Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb l’única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents. Destinada a investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin estat beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior. No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud. Al presentar la sol·licitud el candidat haurà d’indicar a quina de les modalitats concorre.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacioolgatorres.org/beques_d-investigacio/beca_2019-2020/
Dotació
L’import de cada beca és de 60.000,00 € i es distribuirà en dues anualitats. El desemborsament s’efectuarà en 8 terminis trimestrals i consecutius de 7.500,00 € cada un, previ lliurament d’un informe trimestral d’evolució de la investigació que haurà d’obtenir la conformitat de la comissió interna designada per la FOT per al seguiment del Projecte. El pagament es realitzarà directament al Centre en el que es desenvolupi la recerca, via donació.
Durada
2 anys
Documentació
 • DNI, targeta de resident o passaport en vigor.
 • Currículum vitae.
 • Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l’obtenció del títol.
 • Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant. En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l‘investigador sènior director del treball.
 • Escrit signat pel responsable del Centre en el que es realitzarà la recerca acceptant acollir el desenvolupament de la recerca en cas d’obtenir la beca.
 • Historial del grup d’investigació receptor dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació.
 • Cartes de presentació, si n’hi ha.
 • Arxius

  Arxiu
  FOT_Solicitud.pdf