Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar activitats adreçades a promoure la cultura científica i de la innovació en la societat.
Característiques principals
S'estableixen les següents línies d'actuació:
1. Cultura científica tecnologia i de la innovació :
2. Educació i vocacions científiques
3. Ciència ciudadana
4. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovació
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
Impresos (URL)
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Convocatoria_de_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica__2018.pdf
Dotació

S'assignarà fins a una quantia màxima del 60% del cost total de les actuacions objecte de la sol·licitud presentada amb un límit màxim de 150.000 euros per sol·licitud.
Durada
Dintre del periode de l'1 d'abril de 2019 al 30 de juny de 2020
Documentació
La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions es realitzarà mitjançant signatura electrònica avançada, sent vàlid el DNI electrònic
 • Formulari de sol·licitud.
 • Memòria tècnica.
 • Declaració representant legal de l'entitat.
 • Declaració responsable que l'entitat beneficiària està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
 • Declaració responsable que l'entitat beneficiària està al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament d'ajudes concedides per la FECYT
 • Declaració responsable que el personal involucrat compleix amb el que s'estableix en la Llei orgànica 1/1996
 • Declaració responsable que l'entitat compleix amb la normativa i permisos que resultin d'aplicació
 • Comunicació de les ajudes públiques o privades sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat
 • Arxius

  Arxiu
  2019_12_03_Convocatoria Ayudas fomento cultura científica (3).pdf