Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és regular el procediment de concessió d'una beca destinada a la realització d'una estada a un centre d'excel·lència estranger.
En memòria del Prof. Francisco Martín Luengo, la beca es denomina Beca SEIMC-Martín Luengo
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seimc.org/servicios/becas-y-ayudas/beca-seimc-martin-luengo
Impresos (URL)
https://seimc.org/contenidos/becasyayudas/MartinLuengo/SEIMC-BecaMartinLuengo-bases.pdf
Requisits
 • Ser soci de la SEIMC amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • No haver rebut cap beca o premi SEIMC en l´últim any. No tindran aquesta consideració les beques o ajudes d'assistència als congressos de la SEIMC.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes.
 • És necessari que el sol·licitant hagi completat el seu període d'especialització, o el completi durant l'any de concessió. En aquest cas, el candidat haurà de presentar una carta signada pel cap de servei corresponent i la Comissió de Docència, en la qual es faci constar l'interès que el candidat desenvolupi el projecte presentat.
 • Dotació
 • La dotació de les beques serà de 1600 euros bruts mensuals, i s'abonarà directament a l'interessat.
 • El becari rebrà el 80% de l'import net de la beca en el moment de la seva incorporació al centre de treball triat; el 20% restant, quan hagi remès a la SEIMC l'informe/memòria final de la seva estada.
 • Durada
  Període mínim de 6 mesos i màxim de 12 mesos
  Documentació
 • Imprès oficial sol·licitud de Beca SEIMC Martín Luengo (Annex I) degudament emplenat.
 • Còpia del títol d'especialitat (si en disposa).
 • Carta de presentació del sol·licitant.
 • CVN.
 • Descripció en 4-5 pàgines de grandària DIN A-4 (tipus de lletra Times New Roman 12 ppi, 1,5 espais) de l'activitat investigadora que es proposa realitzar durant el gaudiment de la beca, estructurada en antecedents, objectius i pla de treball.
 • Document que acrediti l'admissió en el centre receptor i que garanteixi la viabilitat del projecte.
 • Declaració de percepció econòmica (Annex II).
 • Arxius

  Arxiu
  SEIMC-BecaMartinLuengo-bases.pdf
  SEIMC-BecaMartinLuengo-anexoI.doc
  SEIMC-BecaMartinLuengo-anexoII.docx