Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El programa "L'ORÉAL-UNESCO For Women in Science" és una iniciativa conjunta de la Fundació L'Oréal i la UNESCO per donar visibilitat, reconèixer i donar suport al treball de les científiques en tot el món i encoratjar vocacions per la ciència entre les més joves sota el lema "El món necessita ciència i la ciència necessita dones".
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.forwomeninscience.com/es
Impresos (URL)
https://www.forwomeninscience.com/es/profile/new
Requisits
 • La participació en el Programa "L'ORÉAL-UNESCO For Women in Science" ha de realitzar-se a través d'un centre d'investigació, públic o privat, legalment constituït a Espanya i cal que la seu es trobi en el territori espanyol.
 • El centre de recerca és qui presentarà la candidatura per un projecte d'investigació que serà desenvolupat per una investigadora contractada pel centre de recerca durant l'any 2020.
 • El projecte de recerca presentat en aquesta convocatòria ha d'estar enfocat en una àrea de les Ciències de la Vida.
  Requisits de la candidata:
 • Tenir la nacionalitat espanyola o residència permanent.
 • Tenir subscrit un contracte d'investigació amb el centre d'investigació per al desenvolupament del projecte durant l'any 2020.
 • Haver nascut amb posterioritat a l'any 1979, i no haver complert, en la data d'inici del període de participació, els quaranta (40) anys d'edat. En el cas que la Investigadora tingui un o més fills, aquest límit d'edat s'ampliarà en un (1) any per cada fill.
 • Haver obtingut el doctorat en una matèria relacionada amb el projecte, i que, hagin transcorregut almenys quatre (4) anys des de la lectura de la tesi doctoral.
 • Haver realitzat almenys una estada pre o post doctoral d'una durada mínima de dos anys en un centre d'investigació a l'estranger, o un centre espanyol de reconegut prestigi diferent a aquell en què hagi realitzat la tesi doctoral.
 • Trobar-se en una fase postdoctoral avançada o ser una investigadora independent en fase inicial.
 • Dotació
  Cinc premis de 15.000€ cadascun.
  Documentació
 • Per poder participar en el Programa, cal que els projectes siguin presentats pels centres de recerca a través del website: www.forwomeninscience.com on hauran de registrar, prèviament emplenat, el formulari de registre.
 • Caldrà també la inscripció del centre de recerca en el registre corresponent, així com l'acreditació de l'objecte social del centre de recerca i que aquest està constituït a Espanya.
 • Document signat pel màxim responsable del centre d'investigació (i segellat), en què s'acrediti que el projecte que es presenta al Programa serà desenvolupat per la investigadora durant l'any 2020. Així mateix, en l'esmentat document, el centre d'investigació haurà d'assumir el compromís que el Premi serà rebut pel centre, i que la seva dotació es destinarà a l'execució del projecte desenvolupat per la investigadora al centre d'investigació durant l'any 2020.
 • Document que acrediti el contracte d'investigació subscrit entre el centre de recerca i la Investigadora per al desenvolupament del projecte durant l'any 2020.
 • Currículum Vitae de l'investigadora que desenvoluparà el projecte, en el qual s'acreditin tots els requisits que ha de complir per poder participar-hi. A més, ha d'incloure les publicacions de qualsevol tipus i premis que hagi realitzat o obtingut la Investigadora, i, si s'escau, qualsevol patent que hagi desenvolupat individualment o com a part d'un grup de recerca.
 • Document Nacional d'Identitat, passaport o targeta de residència permanent de la investigadora.
 • Memòria explicativa del projecte d'investigació a desenvolupar per la investigadora, redactat en espanyol, en el qual hi constin les dades del centre d'investigació i de la investigadora, així com una descripció del valor que el projecte té per a la societat i per què s'ha d'atorgar aquest Premi al projecte.
 • Incompatibilitats
 • Ser una professora titular, una professora contractada doctora o una professora adjunta en una universitat privada.
 • Ser una investigadora principal d'un projecte concedit del Pla Estatal d'Investigació o que estigui finançat per una Agència d'una comunitat autònoma.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases Programa español FWIS 2019.pdf
  Ayuda para registro www.forwomeninscience.pdf