Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FUNDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA amb l'objectiu de promoure la recerca en l'àmbit de la Pediatria i àrees afins convoca dues beques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/noticias/convocatoria-becas-investigacion-invest-aep-2019
https://www.aeped.es/sites/default/files/beca_invest-aep_2019.pdf
Requisits
 • El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure de Pediatria valorant-se especialment els projectes multicèntrics i/o entre nivells assistencials.
 • El disseny del projecte es realitzarà en la institució espanyola a la qual pertanyi l'IP encara que la seva execució podrà ser realitzada, en part, en institucions nacionals o estrangeres de reconegut prestigi en l'àmbit clínic o científic i que hauran de documentar la seva acceptació a participar en el projecte.
 • És condició indispensable que els projectes presentats siguin originals.
 • L'IP ha de ser membre de la AEP.
 • Dotació
  Dos beques, per un import màxim de 28.000€ cada una.
  Durada
  La durada del projecte serà d'un màxim de 2 anys.
  Documentació
  El projecte constarà dels següents apartats:
 • a. Curriculum vitae de l'investigador principal i co-investigadors segons model normalitzat abreujat tipus FIS (https://cvn.fecyt.es/).<
 • b. TITULO, RESUM en espanyol i anglès (250 paraules), ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA i REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (màxim 3 pàgines DINA4)
 • c. HIPÒTESI I OBJECTIUS (1 pàgina DINA4).
 • d. DISSENY (inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l'equip) (màxim 2 pàgines DINA4).
 • e. MATERIAL I MÈTODES (màxim 3 pàgines DINA4).
 • f. CRONOGRAMA de la consecució d'objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
 • g. RELLEVÀNCIA CIENTÍFICA I PRÀCTICA de la recerca.
 • h. PRESSUPOST detallat de despeses que comprendran, i dividit si escau per anualitats: i. Contractacions/Subcontractacions ii. Estades d'aprenentatge de tècniques clíniques/analítiques iii. Material fungible iv. Material inventariable v. Assegurances si n'hi hagués vi. Difusió: presentació en reunions nacionals/internacionals; despeses de publicació (màxim 1 pàgina DINA4).
 • i. Presentació al Comitè d'Ètica i Recerca del centre on es vagi a realitzar el projecte.
 • j. Annexos (màxim 3 pàgines DINA4).
 • Arxius

  Arxiu
  beca_invest-aep_2019.pdf