Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Podran optar al premi els treballs que resumeixin investigacions bàsiques o experimentals per al millor coneixement de la morfologia i fisiologia normal del ronyó, i sobre l'etiologia, patogènia, fisiopatologia o tractament de les seves alteraciones patològiques. No haurien d'haver estat presentats amb anterioritat al premi al que concorren i l'activitat investigadora que descriguin haurà d'haver-se desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacionrenal.com/1469/01/12/
http://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2019/03/BASES-INVESTIGACIO%CC%81N-2019.pdf
Requisits
Podran optar a aquest premi els Llicenciats o Doctors en Medicina i Cirurgia, Ciències de la Salut, Veterinària, Farmàcia, Ciències Biològiques, o en qualsevol altra disciplina universitària relacionada amb les qüestions objecte d'aquesta convocatòria, que siguin residents a Espanya.
Dotació
12.000€
Documentació
 • Els escrits han de tenir una extensió limitada en el seu conjunt (amb bibliografia, figures, etc.) a un màxim de cinquanta pàgines.
 • Es podran presentar redactats en castellà o en anglès.
 • S'admetran a més, de treballs inèdits dels que hagin estat publicats durant els anys 2018 i 2019, en revistes científiques de qualsevol nacionalitat. També s'admetran treballs que hagin estat presentats a altres premis durant l'any 2017.
 • S'admetrà únicament un treball per autor i centre.
 • Els treballs s'han d'ajustar en la seva presentació al següent contingut:
  - Títol
  - Resum en castellà i en anglès (al voltant de 300 paraules)
  - Introducció i objectius
  - Material i mètode
  - Resultats
  - Discussió i conclusions
  - Bibliografia.
  • Les cites bibliogràfiques seran numerades i estaran agrupades al final del treball per ordre d'aparició en el text.
  • Els treballs que incloguin dades de pacients han de tenir l'aprovació del Comitè Ètic que correspongui.
 • Arxius

  Arxiu
  Fundacio_Iñigo BASES.pdf