Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L’objectiu principal és potenciar l’increment qualitatiu i quantitatiu de la recerca infermera, donar ajuda econòmica per a la realització d’investigacions infermeres i potenciar aquells/es investigadors/es principals que debuten en la recerca.
Característiques principals
El termini de lliurament per formalitzar les sol·licituds s'obre des del 12 de maig.
Característiques principals
Aquest any, les línies prioritàries de recerca són les següents:
1. Eficàcia de les intervencions infermeres en la salut de les persones, la família o comunitat, especialment en situacions de:
 • Dependència (associades o no a estils de vida o discapacitat psíquica y/o física).
 • Violència de gènere.
 • Desigualtats socials en salut.
  2. Avaluació de l’eina de la Infermera virtual en relació amb la millora del desenvolupament professional de les infermeres o la millora de l’atenció als usuaris i la promoció i educació per a la salut.
  3. Creació, aplicació i avaluació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera.
  4. Avaluació d’estratègies d’apoderament a persones en situació d’envelliment, fragilitat i cronicitat.
  5. Avaluació de la salut laboral, especialment aquelles intervencions o programes infermers dirigits a la promoció de la salut en el lloc de treball, riscos laborals i seguretat i benestar de les seves treballadores i treballadors.
  6. Creació, adaptació i validació d’instruments de mesura en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera.
  7. Explorar o teoritzar sobre les vivències experimentades per a les persones en diferents situacions de vida.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.infermeriaisocietat.cat/projectes
  Requisits
 • Podran presentar projecte en qualitat d’investigador/a principal aquelles infermeres i infermers que es trobin al corrent de la seva col•legiació en el Col•legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a mínim al llarg del període d’estudi i estiguin vinculats a una entitat o institució sanitària, universitat i/o organismes de recerca públics o privats, així com organitzacions no governamentals, sense finalitat lucrativa.
 • L’investigador/a principal haurà d’estar vinculat/da a l’organisme sol·licitant on es desenvoluparà el projecte almenys des de la data de la formulació de la sol·licitud fins la del seu atorgament.
 • No podran sol·licitar ajudes per a projectes de recerca com investigadors/es principals aquelles persones que durant les tres darreres convocatòries d’ajudes a projectes de recerca hagin obtingut finançament del COIB o de la Fundació Infermeria i Societat.
 • Els/les sol·licitants d’ajudes en aquesta convocatòria no podran participar com a investigador/a principal en més d’un dels projectes que hi concorrin.
 • L’equip investigador haurà d’estar format per un mínim del 75 % d’infermers/es.
 • Tots/es els/les infermers/es que formin part de l’equip investigador hauran d’estar col·legiades al COIB des del moment que es realitza la sol·licitud d’ajuda i com a mínim fins que finalitzi l’estudi.
 • Els projectes, en el moment de presentar la documentació, hauran d’haver estat presentats o aprovats pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre on es desenvolupi l’estudi. A l’informe favorable del CEIC haurà de constar l’Investigador/a Principal (IP) com a responsable del projecte.
 • Els projectes hauran de ser presentats a través de l’organisme executor del projecte, amb el vist-i-plau del seu representant legal, en el moment de presentar la documentació.
 • Dotació
  Aquesta iniciativa d'ajuda estarà dotada d'un pressupost total de 40.000€.
  Durada
  La durada dels projectes haurà de ser de 12, 24 o de 36 mesos.
  Documentació
  Les sol·licituds es presentaran únicament de forma telemàtica a través de la següent direcció: http://bdrecerca.infermeriaisocietat.cat/sollicituds/form
  El formulari de sol·licitud consta dels següents documents:
 • Documentació projecte:
  o Document nº 1-Sol·licitud
  o Document nº 2-Memòria
  o Document nº 3-Justificació de l’ajuda i pressupost detallat
  o Document nº 4-Informe presentat o aprovat pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre on es desenvoluparà l’estudi. En el cas de recerca doctoral, s’afegirà l’informe favorable del coordinador de doctorat del Departament en el qual s’està realitzant els estudis de 3er cicle.
 • Documentació projecte anònim (sense dades identificatives de centres ni investigadors):
  o Document nº 1-Sol·licitud anònim
  o Document nº 2-Memòria anònim
  o Document nº 3-Justificació de l’ajuda i pressupost detallat anònim
   Document nº 5-Currículum Vitae de tots els membres investigadors: format Currículum Vitae Abreujat (CVA) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT).
  Una vegada complimentat i enviat el formulari (veure Manual de Sol·licitud d’ajudes per l’investigador), la mateixa plataforma us enviarà un correu electrònic amb el nom d’usuari i contrasenya per tal d’accedir a la plataforma i gestionar el vostre projecte. El nom d’usuari serà la nomenclatura que s’utilitzarà per identificar cada projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  BASES_DAJUTS_AL_PROJECTE_DE_RECERCA_2019_Definitiu.pdf
  Info_ajudes_recerca_2019_Definitiu.pdf
  CRONOGRAMA_A_LA_CONVOCATÒRIA_COIB_2019.pdf
  Gestió_Ajudes_Recerca_2019-_Manual_investigador_principal_br.pdf
  formulari-sollicitud_COIB_2019.pdf