Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Premi de Llevadores dóna suport a l'elaboració i realització de projectes d'investigació i desenvolupament en l'àmbit d'actuació de les llevadores.
Aquest premi està reservat exclusivament per a projectes d'investigació i desenvolupament empresos per llevadores.
Característiques principals
Tots els projectes hauran de ser originals, no havent estat presentats, publicats o premiats amb anterioritat, ni disposar de cap tipus de beca o d'ajuda concedida ni per la pròpia Fundació Mustela ni per la FAME.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacion-mustela.es/premio-de-matronas-fundacion-mustela
Impresos (URL)
https://www.fundacion-mustela.es/apply/515?step=1
Requisits
 • Persones físiques residents a Espanya amb professió de llevadores i amb títol oficial vigent en el moment de la convocatòria.
 • Queden exclosos els familiars de primer i segon grau, per consanguinitat o afinitat, del personal de la Fundación Mustela i de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).
 • Dotació
  6.000 €
  Documentació
  Hauran de presentar-se en llengua castellana, a 1½ espai entre línies, amb tipografia Verdana i cos de lletra mínim 12 pt., En paper blanc DIN A-4. L'extensió total, incloent taules, figures, bibliografia i altres annexos, no ha de superar les 40 pàgines.
  L'estructura i la documentació del projecte a aportar ha de ser la següent:
 • Portada:
  a. Títol del projecte de recerca
  b. Nom de l'autor
  c. Dades professionals de tots els autors
  d. Adreça de contacte, telèfon i correu electrònic
  e. Pressupost sol·licitat a la Fundació Mustela per a la seva realització.
 • Carta de presentació.
 • Curriculum vitae normalitzat (CVN), extensió màxima de 2 pàgines.
 • Presentació detallada del projecte, extensió màxima d'unes 10 pàgines.
  La presentació ha de contenir obligatòriament els següents apartats:
  a. problemàtica
  b. objectius
  c. Metodologia (descripció i justificació del corpus)
  d. calendari
  e. resultats esperats
  f. Pressupost total detallat
 • Bibliografía i altres annexos.
 • En cas que el projecte es realitzi en l'àmbit d'una formació universitària, carta signada pel director de la memòria o director la tesi.
 • Fotocòpia del títol de cada un dels autors, o del resguard del mateix.

  El procediment habilitat per a la presentació de candidatures és a través de la pàgina web de la Fundació Mustela: www.fundacion-mustela.es
  Els passos a seguir per realitzar la inscripció i presentació dels projectes online són els següents:
  Etapa 1: Registrar les dades personals.
  Etapa 2: Registrar les dades professionals.
  Etapa 3: Registrar les dades del projecte:
  • Títol del projecte o de la Tesi.
  • Pressupost sol·licitat per al mateix (fins a un màxim de 6.000 €).
  Etapa 4: Adjuntar la documentació completa del projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  fundacion-mustela-bases-premio-matronas-2019.pdf