Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els objectius d'aquest premi són motivar i incentivar al col·lectiu de llevadores espanyoles en l'àmbit de la investigació i difondre el treball que estan realitzant en la seva àrea assistencial, docent o investigadora sobre la cura de la salut de la dona, en el marc de les seves competències.
Característiques principals
 • Els treballs, hauran de ser inèdits i escrits en llengua espanyola, podran tractar sobre qualsevol àrea de treball en la cura de la salut de la dona.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://aesmatronas.com/quienes-somos/premios-la-asociacion-matronas/#1530792295913-631260de-6eb5
  Dotació
  La dotació del PREMI és d'un total de 4.000 €, dividit en 3 parts:
  1 primer premi de 2.500 €
  1 segon premi de 1.000 €
  1 tercer premi de 500 €
  Documentació
  Es presentaran de forma anònima o sota pseudònim, incloent en l'enviament un sobre tancat on constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e -mail); com a única referència externa, el sobre pot portar, si escau, el pseudònim escollit per personalitzar la feina, (en arxiu i pagina impresa a part).
  Els treballs s'estructuraran en el següent ordre: introducció, material i mètode, discussió i bibliografia.
  Hauran de presentar-se en llengua castellana, a 1½ espai entre línies amb grandària mínima de lletra 12 pt., En paper blanc DIN A-4 i la seva extensió no superarà les 25 pàgines incloent taules, figures i bibliografia.
  Les referències bibliogràfiques han de ser numerades consecutivament en l'ordre en què se citen per primera vegada en el text i identificades mitjançant nombres aràbics entre parèntesis seguint l'última versió de les normes de Vancouver. El nombre màxim de cites serà de 40.
  Pàgines.
  A la primera pàgina constarà únicament el títol del treball.
  A la segona pàgina el títol del treball i resum del mateix, no superior a 300 paraules, en anglès i castellà (abstract).
  A la tercera pàgina inici del treball (màxim 25).
  En arxiu Word a part s'ha d'especificar: títol del treball, nom de l'autor, professió i càrrec de tots els autors, lloc de treball, direcció per a correspondència, telèfon i correu electrònic habitual de contacte.
  A efecte curricular es considerarà com a autor / a principal al primer signant del treball. La resta dels autors figuren com a col·laboradors (2n, 3r, ....).
  Els treballs s'enviaran en suport informàtic (CD o dispositiu de memòria / pendrive), realitzats amb un editor de text tipus Word o PDF, especificant el nom de l'arxiu / s adjuntant, a més, dos exemplars impresos en mida DIN-A4.

  Arxius

  Arxiu
  Premios de la Asociación de Matronas 2019.pdf