Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seth.es/index.php/formacion/becas-y-premios/becas-y-premios-seth-feth/1443-premio-lopez-borrasca-2019.html
Requisits
 • Projectes sobre Hemostàsia que els signants siguin professionals relacionats amb la Hemostàsia, amb la condició que almenys dos terços dels signants, inclòs l'Investigador Principal, siguin membres de la SETH, o hagin sol·licitat ser-ho abans del 25 d'agost de l'any de la sol·licitud de l'ajuda.
 • Podran optar al premi aquells projectes d'investigació originals o en curs, sempre que no hagin estat subvencionats íntegrament per altre ajut públic a la investigació.
 • Els projectes presentats a aquesta Beca-Premi no podran ser presentats a una altra Beca-Premi de la FETH-SETH d'aquest mateix any.
 • Els integrants de l'equip investigador no podran estar en més d'un projecte per convocatòria.
 • Els integrants de l'equip investigador premiats en una convocatòria, no podran presentar-se a les dues següents convocatòries d'aquest premi. Referent a això, els autors que van obtenir el PREMI ESPECIAL DE LA FUNDACIÓ ESPANYOLA DE TROMBOSI I HEMOSTASIA PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ BÀSICA O CLÍNICA AMB L'ÀREA D'TROMBOSI I HEMOSTASIA en les edicions de 2017 o 2018, no podran presentar-se a aquest premi el 2019.
 • Dotació
  Un primer premi de 30.000 € i un segon premi de 15.000 €.
  Durada
  La durada dels projectes serà de dos anys, l'1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2021.
  Documentació
 • Curriculum vitae detallat dels components de l'equip investigador.
 • Memòria del Projecte que ha d'incloure els següents apartats: - Títol i resum del Projecte.
  - Introducció (antecedents i estat actual del tema, amb bibliografia més rellevant).
  - Hipòtesi.
  - Objectius.
  - Material i mètodes.
  - Pla de treball, indicant les etapes més rellevants, per semestres (exclusivament per a 2 anys).
  - Utilitat pràctica dels resultats.
  - Experiència sobre el tema del grup de treball on es vol fer el projecte i relació de les publicacions més rellevants del grup en els últims cinc anys.
  - Mitjans disponibles per a la realització del Projecte.
  - Pressupost detallat.
  - El projecte haurà de tenir una extensió màxima de 10 folis (tipus Arial 12, un espai).
 • Els projectes presentats a aquesta Beca-Premi no podran ser presentats a una altra Beca-Premi de la FETH-SETH d'aquest mateix any.
 • Autobaremació d'acord amb criteris exposats en l'Annex II.
 • Carta d'autorització del centre de realització del projecte, que inclogui un compromís d'acceptació de costos indirectes igual o inferior al 10% de l'import concedit.
 • Arxius

  Arxiu
  Premio López Borrasca 2019 - Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia.pdf