Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com objectiu concedir subvencions a equips d'investigació estables que treballin en l'àrea de la biomedicina. A més, es tindran especialment en consideració aquells projectes que demostrin una clara aplicabilitat de la investigació que es proposi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas/
Dotació
La dotació econòmica dels projectes no podrà ser superior a 25.000€ per any sol·licitat. En la memòria del projecte s'inclourà una estimació econòmica de l'ajuda sol·licitada, especificant cadascuna de les seves partides (material inventariable o béns i serveis). No finança personal investigador.
Durada
Les ajudes estan destinades a projectes d'investigació amb una durada mínima d'un any i màxim de dos. Pel que fa als projectes de dos anys, al finalitzar el seu primer any, seran reavaluats pel Patronat Rector de la Fundació, després de la petició expressa per part de l'investigador principal de continuïtat i de la presentació d'una memòria que inclogui els avenços i assoliments realitzants en el projecte durant el primer any. En cap cas, la Fundació adquireix compromís amb la renovació de les beques, sent decisió del Patronat.
Documentació
La sol·licitud es realitzarà on-line i s'haurà d'acompanyar dels següents documents:
 • Memòria del projecte, d'acord amb el model de sol·licitud facilitat a la xarxa.
 • Currículum vitae de cada un dels membres de l'equip investigador d'acord amb el model facilitat a la web.
 • Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre de treball de l'investigador principal avalant la viabilitat del projecte.
 • Informe del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics del centre si el projecte es basa en la utilització de mostres humanes. En el cas que el projecte requerís l'ús d'animals d'experimentació, cal presentar l'aprovació del Comitè de benestar animal del centre en el qual ha de constar una justificació sobre la necessitat d'utilitzar animals d'experimentació per al desenvolupament del projecte i la manca de possibilitats alternatives.
 • Fotocòpia del NIF de l'investigador principal.
  El termini de presentació de sol·licituds serà: de les 12:00 hores del dia 13 de maig de 2019 a les 20:00 hores del dia 1 de Juliol de el 2019.
 • Arxius

  Arxiu
  Ayudas a cientificos 2019 _ Fundación Eugenio Rodríguez Pascual.pdf