Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El finançament de projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL), document inclòs al programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020, Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol de 2014, per a la valorització de coneixement amb potencial d'incorporació al sector productiu. Els projectes han d'estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/8-21668-Ajuts-dIndustria-del-Coneixement-per-a-lany-2019.-Modalitat-A.-Ajuts-Llavor
Enllaç per descarregar el document identificatiu del projecte:
http://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/Recerca/IdC/IdC_2019/Informacio_presentacio/Document-identificatiu-IdC-2019.pdf
Requisits
Es poden beneficiar d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.
Destinataris:
Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:
 • El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.
 • El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi).
 • El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora només pot constar en una proposta d'equip de la Modalitat A. Ajuts Llavor en una mateixa convocatòria.
 • El Mentor Empresarial, que s'ha d'incorporar a l'equip de recerca un cop triats els projectes per formar l'equip Llavor, ha de complir amb els requisits següents:
  - No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  - No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d'aquesta activitat.
 • Dotació
  L'import de cada ajut Llavor és d'una quantia fixa de 20.000,00 (vint mil) euros.
  Les despeses en personal seran d'una quantitat com a mínim de 14.285,71€.
  Durada
  Els projectes han de ser executats en un termini de 9 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.
  No s'acceptaran ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, que no pot ser superior a tres mesos, la sol·licitud s'ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució.
  Documentació
  La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa, l'ha de formalitzar la persona representant legal de l'entitat.
  Documentació que cal adjuntar per mitjà de l'aplicació:
 • Una memòria detallada del projecte
 • Dades generals del projecte
 • Resum executiu del projecte
 • Full de posicionament
 • Experiència científica i de transferència de coneixement dels membres de l'equip.
 • Pla de treball per assolir els objectius.
 • Descripció de les despeses previstes
 • Dades de la normativa pròpia sobre propietat industrial i intel·lectual o bé un document equivalent.
 • Cartes de suport a la proposta, si escau.
 • Arxius

  Arxiu
  modificació.pdf
  BBRR.pdf
  Convocatòria.pdf
  annex_sol_llavor_2019.docx