Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquestes bases és finançar projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generats per equips de recerca de Catalunya.
Els projectes objecte d'aquestes bases han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l'escala de maduresa tecnològica, technology readiness level, TRL), segons el document inclòs al programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020, Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol de 2014, i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d'altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/7-21667-IdC-2019-PRODUCTE
Enllaç per descarregar el document identificatiu del projecte:
http://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/Recerca/IdC/IdC_2019/Informacio_presentacio/Document-identificatiu-IdC-2019.pdf
Requisits
Es poden beneficiar d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.
Destinataris:
Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:
 • El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.
 • El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi).
 • El Mentor Empresarial, que s'ha d'incorporar a l'equip de recerca un cop triats els projectes per formar l'equip Producte, ha de complir amb els requisits següents:
  - No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  - No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d'aquesta activitat.
 • Dotació
  L'import de cada ajut Producte és d'un màxim de 100.000,00 (cent mil) euros.
  Durada
  Els projectes han de ser executats en un termini màxim de 18 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.
  No s'acceptaran ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, que no pot ser superior a tres mesos, la sol·licitud s'ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució.
  Documentació
  La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa, l'ha de formalitzar la persona representant legal de l'entitat.
  Documentació que cal adjuntar per mitjà de l'aplicació:
 • Una memòria detallada del projecte
 • Dades generals del projecte
 • Resum executiu del projecte
 • Full de posicionament
 • Experiència científica i de transferència de coneixement dels membres de l'equip.
 • Planificació.
 • Descripció de les despeses previstes
 • Dades de la normativa pròpia sobre propietat industrial i intel·lectual o bé un document equivalent.
 • Cartes de suport a la proposta, si escau.
 • En el cas dels projectes col·laboratius, el pressupost desglossat per a cadascuna de les entitats participants.
 • En el cas dels projectes col·laboratius, un esborrany del conveni.
 • Arxius

  Arxiu
  modificació.pdf
  1752425_Modificació BBRR.pdf
  Annex_sol_producte_2019 (2).docx
  BBRR.pdf
  Convocatòria.pdf
  AGAUR_Formulari-calcul-E021.xlsx
  Producte-collaboratius-pressupostos-desglossats-per-entitats_def_prot.xlsx