Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La convocatòria té com a principal objectiu finançar projectes sobre VIH que produeixin una important repercussió en salut i siguin capaços de modificar la pràctica clínica.
Característiques principals
 • Periodicitat biennal.
 • Dirigida a investigadors joves amb l’objectiu d’augmentar la massa d’investigadors principals (IP) de la Societat.
 • Els projectes es realitzaran en un màxim de 2 anys. En acabar el termini hauran de presentar-se a les Jornades de la Societat.
 • En cap cas el finançament de la beca anirà destinada a projectes científics relatius a productes, medicaments o vacunes de ViiV HC o estudis i assajos clínics promoguts per tercers
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.scmimc.org/detallbeca.php?idb=792&sf=S&c=023&cx=none
  http://www.academia.cat/files/204-7377-FITXER/BasesBecaSocietatCatalanadeMalaltiesInfecciosesiMicrobiologiaClnicacat.pdf
  Requisits
 • Ser soci/a de la SCMIMC amb un mínim d’un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
 • Tenir una titulació universitària en l’àmbit biomèdic que no sobrepassi els 10 anys d’antiguitat. En el cas d’un resident, aquest ha d’acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l’any de concessió de la beca.
 • El projecte s’ha d’efectuar en un centre català, essent la duració mínima del projecte d’un any i màxima de dos.
 • El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.
 • El sol·licitant haurà d’acreditar mitjançant un document, la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte.
 • El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d’altres beques o subvencions públiques o privades. En el cas de disposar d’un sou que impliqui una relació laboral o estatutària, s’haurà de comunicar en el moment de sol·licitud de la beca, especificant la remuneració anual que, en cap cas, podrà superar els 24.000,00€.
 • Dotació
  18.000 €
  Durada
  Màxim 2 anys
  Documentació
 • Sol·licitud on s’especificaran les dades de filiació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la seva duració.
 • Compromís escrit de la persona especialista que avala el sol·licitant o, en el seu defecte, del representant del servei/centre on es realitzarà el projecte.
 • Memòria del projecte a realitzar, la qual ha d’incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte.
 • Currículum abreviat del sol·licitant.
 • Declaració d’ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases Beca Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica cat.pdf