Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promocionar la recerca clínica de qualitat per part d'equips liderats i constituïts fonamentalment per internistes, ofereix un ajut per a un projecte de contrastada qualitat científica amb una temàtica multidisciplinar en la qual col·laboren almenys dos grups de treball i en el qual es visualitzi el valor afegit de la col·laboració per al desenvolupament del mateix.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fesemi.org/investigacion/becas/ayudas-investigacion-femi-2019
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/ayudas/bases-femi-ayuda-investigacion-2019.pdf
Requisits
El / Els investigador / s principal / s (IP), hauran de ser membres de la SEMI amb una antiguitat mínima de 3 anys. Almenys el 50% de la resta de membres de cada un dels equips investigadors també han d'estar constituïts per membres de la SEMI. Hi pot haver tants IPs com a grups de treball independents estiguin inclosos en la proposta.
Els ajuts estan destinades a projectes d'investigació que la seva temàtica involucri almenys a dos grups de treball, incloent per tant equips 2 de investigadors amb diferent perfil però que convergeixin en un projecte comú.
Dotació
20.000€
Documentació
La sol·licitud per participar en la present convocatòria es realitzarà online.
Totes les sol·licituds hauran d'acompanyar els següents documents:
 • Memòria del projecte, d'acord amb el model de sol·licitud facilitat.
 • Currículum vitae de cada un dels membres dels equips investigadors d'acord amb el model facilitat.
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació de l'IP / IP i del director de Recerca de cadascun els centres, si n'hi ha, o el responsable del centre on es va a desenvolupar el projecte d'acord amb el model facilitat.
 • Informe del Comitè d'Ètica, de cada centre on es desenvoluparà el projecte o, si el tipus de recerca ho requereix, el d'Assaigs Clínics o el del Comitè corresponent sobre experimentació animal.
 • Fotocòpia del NIF de l'investigador principal.
 • Fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal) del centre / institució que gestionarà el projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  bases-femi-ayuda-investigacion-2019.pdf
  memoria-solicitud_FEMI.doc
  modelo_curriculum_FEMI.doc