Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocar un programa de 10 beques per gaudir l'any 2020: 7 de la FEHH i 2 d'una col·laboració FEHH/Janssen. Les beques van dirigides a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin realitzar un projecte d'investigació en un centre espanyol, en l'àmbit de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
Seguint l'esperit integrador de la FEHH, cada any una de les beques estarà destinada prioritàriament a alguna àrea concreta de l'hematologia. A la present convocatòria s'ha designat per una de les 9 beques l'àrea d'Hematologia clínica. A més, les 2 beques de col·laboració FEHH/Janssen quedaran circumscrites l'àrea d'hemopaties malignes, donant prioritat a mieloma múltiple i síndromes limfoproliferatives cròniques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123454-becas-de-investigacion-fehh-convocatoria-2018-2019
Impresos (URL)
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/07/10/Bases_Becas_de_Investigacion_FEHH_Convocatoria_2019.pdf
Requisits
 • El candidat haurà de ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia, estar en l'últim any de formació de l'especialitat o estar en possessió de titulació universitària biosanitària relacionada amb l'hematologia:
  -Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
  -Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
 • No haver transcorregut més de 15 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (llicenciatura o grau en Medicina o altres ciències biosanitàries).
 • En cas d'haver finalitzat la titulació després de 15 anys, podran presentar-se amb una penalització en el barem d'1 punt per cada any en curs superior als 15 anys esmentats.
 • No posseir una ocupació professional remunerada a temps complet durant el període de gaudi de la beca. No obstant això, es permetrà la remuneració per guàrdies.
 • Ser soci numerari/associat o post-graduat de la SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat previ a la data de publicació de la convocatòria.
 • El centre o l'investigador han de demostrar que disposen de finançament per cobrir les despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de l'investigador contractat, un cop incorporat al seu lloc de treball al Centre d'R + D. Això implicarà la seva adscripció a un projecte finançat i l'aprovació i suport de l'investigador principal del projecte.
 • Dotació
  L'ajut anual per a cada un dels contractes i que es pagarà al centre beneficiari serà de 36.000 €. Aquest ajut es destinarà exclusivament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats, considerades independentment.
  Durada
  Un any, prorrogable a dos anys.
  Documentació
  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació que s'enumera a continuació, en format PDF, ordenada i identificada amb les lletres que s'indiquen en els models.
  A. Sol·licitud de l'ajut d'acord amb el model A de la present convocatòria, signada pel representant del centre sol·licitant i el candidat proposat, al costat de dos documents afegits:
  a. Fotocòpia del DNI o passaport vigent de l'Investigador proposat per al contracte sobre el qual se sol·licita l'ajut
  b. Currículum Vitae Normalitzat del candidat proposat per al contracte d'acord al format del FECYT (https://cvn.fecyt.es/)
  El formulari de sol·licitud d'ajuda (model A) s'ha de presentar davant la secretaria de la FEHH en PDF amb signatura electrònica o imprès en paper amb signatura manuscrita i enviada a la secretaria de la FEHH per correu ordinari. En cas de triar paper, aquest document (model A) serà l'únic que s'enviarà en paper a la secretaria, si bé, la sol·licitud electrònica s'acompanyarà d'una còpia en format PDF o JPEG.
  B. Declaració de la situació professional i laboral
  C. Memòria del projecte de recerca que desitgi realitzar, d'acord amb el format de la present convocatòria
  D. Dos avals de dos socis de la SEHH que hagin tingut contacte acadèmic o professional amb el candidat, donant suport el seu projecte.
  E. Autoavaluació del CV segons el barem de la convocatòria, tant del candidat com del grup de recerca.

  Arxius

  Arxiu
  FEHH_Convocatoria_2019.pdf
  FEHH_Modelo_A_-_Solicitud.docx
  FEHH_Modelo_B_-_Declaración_de_situación_profesional.docx
  FEHH_Modelo_C_-_Memoria_de_solicitud_del_proyecto (2).docx
  FEHH_Modelo_D_-_Avales (3).docx
  FEHH_Modelo-E-Avales.docx