Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta beca és promoure, fomentar i difondre l’estudi i investigació de les Malalties Infeccioses i de la Microbiologia Clínica.
Característiques principals
 • Periodicitat bianual.
 • Dirigida a investigadors de l’àmbit biomèdic.
 • Els resultats hauran de ser presentats a les Jornades anuals de la SCMIMC.
 • El projecte d’investigació haurà de tractar sobre un tema de Malalties Infeccioses i/o Microbiologia Clínica.
 • És condició indispensable que els projectes presentats siguin originals, no hagin estat publicats i no hagin estat finançats per altres entitats públiques o privades, o hagin estat prèviament premiats.
 • El projecte he de tenir naturalesa mixta, incloent aspectes microbiològics i clínics.
 • L’equip investigador ha de ser multidisciplinari, format, al menys, per especialistes mèdics que treballin en l’àmbit hospitalari i microbiòlegs que desenvolupen la seva feina en el laboratori de Microbiologia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  http://www.acmcb.es/Portal/academia/Beques-i-premis/Detall-Beca/_mbWaH-hoL0DwuqPmOJ7Y0LfRdhhiQvge2JROEUNgzd4
  http://www.acmcb.es/files/204-7434-FITXER/BecaBioMerieuxcat.pdf
  Requisits
 • El candidat haurà d’ostentar un títol universitari en l’àmbit biomèdic. Si es troba en període de formació, haurà d’estar cursant l’últim any de residència en el moment de la finalització de la convocatòria.
 • El sol·licitant i/o el seu tutor haurà de pertànyer a la SCMIMC amb una antiguitat mínima d’un any, tenint el pagament de les quotes d’associat al dia.
 • Entre els signants del projecte hi haurà d’haver, al menys, un 50% de membres numeraris associats a la SCMIMC.
 • Dotació
  18.000€
  Durada
  Duració mínima d’1 any i màxima de 2 anys.
  Documentació
  La Memòria constarà dels següents apartats:
  a) Currículum Vitae de l’investigador principal i co-investigadors d’acord amb el model normalitzat abreviat. (format CVA).
  b) Títol, resum (en castellà/català i anglès i de màxim 250 paraules), estat actual del problema i referències bibliogràfiques (màxim 3 pàgines).
  c) Hipòtesis i objectius (1 pàgina).
  d) Disseny (inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l’equip) (màxim 2 pàgines).
  e) Material i mètodes (màxim 3 pàgines).
  f) Cronograma de la consecució d’objectius per anualitats (1 pàgina).
  g) Rellevància científica i pràctica de la investigació, detallant l’interès i impacte esperat del projecte (màxim 1 pàgina).
  h) Pressupost detallat de despeses que comprendrà: contractacions/subcontractacions, estades d’aprenentatge de tècniques cíniques/analítiques, material fungible material inventariable i assegurances si n’hi hagués.
  i) Difusió: presentació en reunions nacionals/internacionals; despeses de publicació (màxim 1 pàgina).
  j) Serà indispensable l’aprovació del Comitè d’Ètica i Investigació abans d’iniciar-se el projecte.
  k) Annexes (màxim 3 pàgines)

  Arxius

  Arxiu
  BecaBioMerieuxcat.pdf