Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Estudis relacionats amb la recerca en el camp de la Infermeria de Salut Mental.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeesme.org/aeesme/bases-del-viii-premio-de-investigacion-beca-aeesme/
http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2019/07/Bases-Premio-de-Investigaci%C3%B3n-Beca-AEESME-2020.pdf
Requisits
Podran sol·licitar aquesta beca els Graduats en Infermeria espanyols o de la Unió Europea residents a Espanya, especialistes en Infermeria de Salut Mental i doctorands en alguna universitat europea. En cap cas, el projecte podrà haver estat becat amb el present premi en edicions anteriors.
El projecte serà inèdit i escrit en llengua espanyola, ha d'estar basat en el camp o àrea de les Cures Infermeres en Salut mental.
Dotació
1.800€
Durada
El treball tindrà un període de desenvolupament de 2 anys naturals a partir de la concessió de la present beca.
Documentació
La documentació es remetrà via electrònica.
 • Arxiu 1. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació dels autors i com a referència externa un pseudònim.
 • Arxiu 2. On constarà la següent informació:
  - Títol del projecte.
  - Investigador principal i investigadors col·laboradors.
  - Currículum vitae i fotocòpia de DNI dels investigadors.
  - Experiència de l'equip investigador sobre el tema (Màxim 1 full).
  - Durada i pressupost.
  - Data i signatura de l'investigador principal.
  Com assumpte al correu electrònic ha de figurar el pseudònim seguit d'XVIII PREMI D'INVESTIGACIÓ-BECA AEESME.
  Recordeu que a l'Arxiu 1 no ha de figurar cap dada que pugui ajudar a identificar l'autoria. La seva presència comportarà l'eliminació del treball en la present convocatòria.
  Continguts del Projecte:
 • Títol.
 • Antecedents i estat actual del tema (màxim 2 fulls).
 • Hipòtesi i Objectius (màxim 1 full).
 • Material i Mètodes: disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi. Materials utilitzats (màxim 5 fulls).
 • Bibliografia més rellevant (màxim 1 full, 20 referències).
 • Pla de treball: etapes de desenvolupament i distribució de tasques de l'equip investigador. Cal indicar l'àmbit de realització del projecte (màxim 1 full).
 • Justificació detallada de l'ajut sol·licitat (màxim 1 full).
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
 • Pressupost sol·licitat.
 • Altres despeses: especificar.
 • Informe favorable de la comissió d'investigació del centre o del Comitè Ètic on es proposi realitzar l'estudi o notificació del seu tràmit.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-Premio-de-Investigación-Beca-AEESME-2020.pdf