Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El premi consisteix en una beca destinada a la investigació de professionals en el camp de l’oncologia pediàtrica i d’adults, i que els avenços científics arribin el més aviat possible als pacients amb càncer.
Es prioritzen aquells projectes de recerca translacional, és a dir, els que poden tenir aplicació directament en malalts en un futur proper.
Característiques principals
Aquesta beca està destinada a professionals i investigadors espanyols d’àrees relacionades amb l’oncologia pediàtrica i d’adults per desenvolupar un projecte de recerca en un centre de referència pertanyent a Catalunya, amb la finalitat de potenciar la investigació oncològica. La beca concedida serà portada a terme en coordinació amb el centre hospitalari on s’ha desenvolupat i el seu import ha d'estar dirigit principalment a la dotació de personal investigador involucrat en el projecte de recerca motiu de la beca.

Com a mínim 2/3 parts de l’import del premi s’han de destinar al salari de personal involucrat en el projecte de recerca motiu de la beca, amb certa preferència pel salari de personal altre que l’ Investigador Principal. La resta (1/3 part) pot ser utilitzat per comprar material fungible o altres necessitats del projecte.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://fundaciovallformosa.com/premi-marti-via/
http://fundaciovallformosa.com/wp-content/uploads/2019/09/Bases-V-Premi-Mart%C3%AD-Via-2019.pdf
Requisits
- El sol·licitant ha d'estar en possessió d’un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.
- Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la recerca científica a Catalunya. No és necessari que sigui un hospital però la línia de recerca ha d’estar vinculada a/o participada per algun centre Hospitalari (l’objectiu és que tingui possibles utilitats pels malalts en un futur més o menys immediat).
Dotació
30.000€.
Durada
Un any.
Documentació
Els projectes s'hauran de presentar en català o castellà.

 • Memòria científica (màxim 12 fulls) que descrigui:
  – Resum
  – Antecedents i situació actual del tema, referències
  – Objectius del treball
  – Material i mètodes
  – Pla de treball, amb el calendari corresponent
  – Potencial d’aplicació de resultats a la pràctica clínica
  – Implicacions ètiques
  – Historial científic del grup receptor
  – Memòria econòmica del projecte, amb justificació del pressupost per partides. La beca haurà de servir per finançar el sou d'un investigador.
  – Curriculum vitae abreviat de l'investigador sol·licitant (màx. 3 pàgs.).
  – DNI de l’investigador sol·licitant.
  – Compromís del centre d'investigació, signat per la Direcció del centre o el seu representant legal, en el qual es deixi constància expressa del coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, i s’autoritzi i es confirmi la viabilitat del projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-V-Premi-Martí-Via-2019.pdf