Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La present convocatòria es realitza amb l’objecte de fomentar la recerca científica en el trasplantament d’òrgans sòlid, a investigadors que formin part de les àrees de recerca que estan en funcionament en els serveis amb Unitat de Trasplantament de Catalunya.
La finalitat primordial de la present beca serà la de facilitar l’estudi i la formació del becari, sense que comporti cap aportació al centre u organisme ni la incorporació dels resultats aconseguits al patrimoni de la organització.
Es convoquen dues beques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.sctransplant.org/beq1cat.html
http://www.sctransplant.org/doc/2020/BASESBequesFCT2020.pdf
Requisits
 • Estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina o disposar del Postgrau de Segon cicle d'altres àmbits relacionats amb les Ciències de la Salut.
 • No tenir el grau (títol) de Doctor.
 • Acreditar l’acceptació per part del grup de recerca on s’incorporarà.
 • Tenir menys de 35 anys (inclosos els 35).
 • Dotació
  La dotació de cada beca és de 18.000€ bruts anuals.
  Durada
  La duració serà d'un any no prorrogable. El període de gaudir de les beques s’iniciarà el gener del 2020 i finalitzarà el desembre del mateix any. Excepcionalment la data d’incorporació podrà ajornar-se fins a un màxim d’un mes si així ho sol·licita justificadament el becari. Aquest temps serà irrecuperable.
  Documentació
 • Carta sol·licitant la concessió de la beca.
 • Currículum vitae (CV) breu del sol·licitant, amb la fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic. Hi ha de constar específicament: dades personals, títols acadèmics, experiència professional, participació en projectes finançats i publicacions i congressos. El CV no ha de tenir una extensió superior a 10 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica la no valoració del projecte.
 • Fotocòpia del DNI, o Passaport o targeta de resident quan no siguin espanyols.
 • Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes es presentaran en format FIS. La descripció no ha de tenir una extensió superior a 4 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica la no valoració del projecte
 • Pressupost general del projecte.
 • Informe del director del treball de recerca on consti l’acceptació del candidat al grup de recerca, i la idoneïtat del candidat i del seu pla de treball.
 • Certificat del responsable del centre de recerca que acollirà el candidat
 • Formulari de sol·licitud.
 • Arxius

  Arxiu
  FCT2020_FORMULARIBeques.doc
  FCT2020_BASESBeques.pdf