Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Categories:
 • CATEGORIA A: 8 Ajuts per a treballs de recerca.
 • CATEGORIA B: 1 Ajuda per a estudis col·laboratius entre Grups Consolidats i Grups Novells.
 • CATEGORIA C: 5 Ajuts per a formació contínua amb estudis a l'estranger per a estades d'una duració miníma d'1 mes
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.seaic.org/inicio/fundacion/convocatoria-de-ayudas-de-la-fundacion
  file:///C:/Users/avillanueva/Downloads/CONVOCATORIA-BECAS-FSEAIC-30sept_30Nov2019%20(1).pdf
  Requisits
 • Les dades relatives al projecte han de mantenir l'ANONIMAT dels sol·licitants i el centre. Expressament, no s'han d'incloure noms dels investigadors o dades del Servei on es vagi a realitzar el projecte de recerca.
 • El primer signant de la sol·licitud ha de ser membre d'honor, numerari o adherit de la SEAIC.
  CATEGORIA A: Ajudes per a treballs de recerca
 • Almenys el 50% es concediran a treballs amb una vessant preferentment clínica, nous en el diagnòstic, pronòstic o tractament de les malalties al·lèrgiques.
 • Almenys el 50% es concediran a un treball en el qual l'investigador principal tingui menys de 40 anys.
 • Fins al 65% de l'import de l'ajut pot utilitzar-se per a la contractació de personal, tot i que s'ha de justificar la viabilitat del projecte amb el pressupost restant.
  CATEGORIA B: Ajuts per a estudis col·laboratius entre Grups Consolidats i Grups Novells.
 • Es becaran preferentment els estudis amb un vessant clínica i innovadora en l'estudi del diagnòstic, pronòstic o tractament de les malalties al·lèrgiques.
 • Fins al 65% de l'import de l'ajut pot utilitzar-se per a la contractació de personal, tot i que s'ha de justificar la viabilitat del projecte amb el pressupost restant.
  CATEGORIA C: Ajuts per a formació contínua amb estudis a l'estranger.
 • A aquesta ajuda també podran optar els socis pre-numeraris.
 • No és finançaran estades que hagin finalitzat abans del 30 de novembre de 2019.
 • Dotació
  Categoria A: 20.000 €
  Categoria B: 50.000 €
  Categoria C: 4.000 €
  Durada
  3 anys
  Documentació
  CATEGORIA A
 • Projecte d'investigació ANÒNIM
 • Curriculum vitae de l'investigador principal
 • Publicacions dels últims 10 anys relacionades amb el tema del projecte sol·licitat
 • Document d'aprovació del CEIC
 • Conformitat cap de servei
  CATEGORIA B
 • Projecte d'investigació ANÒNIM
 • En cas de sol·licitar una partida per a formació, s'ha de descriure el projecte o programa de formació que realitzarà el membre del Grup Novell al centre del Grup Consolidat. En tot moment s'ha de mantenir l'anonimat.
 • Curriculum vitae de l'investigador principal del Grup Novell i del Grup Consolidat
 • Justificació conforme es compleixen els requisits de Grup Novell i de Grup Consolidat
 • Publicacions dels últims 10 anys relacionades amb el tema del projecte sol·licitat de tots dos grups
 • Document d'aprovació del CEIC
 • Conformitat dels caps de servei d'ambdós grups
  CATEGORIA C
 • Projecte de formació / investigació (seguint l'estructura dels projectes de recerca prèviament descrita) ANÒNIM
 • La carta d'acceptació del centre receptor, en la qual ha de constar l'existència de finançament per al projecte i la seva viabilitat
 • Curriculum vitae del sol·licitant
 • Justificar la necessitat de l'ajuda sobre la base de les necessitats de formació personal i l'interès per al centre d'origen.  Presentació d'una memòria un cop finalitzada l'estada.
 • Arxius

  Arxiu
  FSEAIC_modelo_memoria_becas.doc
  FSEAIC_2019_PUBLICACIONES-Categoría-A-y-B.docx
  BECAS-FSEAIC-30sept_30Nov2019.pdf
  FSEAIC_2019_CV-INVESTIGADOR.docx
  FSEAIC_2019_PROYECTO-FORMACIÓN-Categoría-C.docx
  FSEAIC_2019_PROYECTO-Categoría-A-y-B.docx