Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
Les àrees objecte d'aquesta convocatòria són la Biomedicina, l'Ecologia i Biologia de la Conservació, l'Economia i Societat Digital, les Humanitats Digitals i el Big Data.
A l'àrea de Biomedicina, les ajudes aniran destinades a projectes d'investigació altament innovadors en les dues àrees transversals següents: Metabolisme i Malaltia i Imatge molecular
A l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació, les ajudes s'adrecen a projectes de recerca amb un focus explícit en actuacions de conservació d'hàbitats i / o espècies amenaçades a Espanya, preferentment en col·laboració amb organitzacions conservacionistes i / o agències públiques.
A l'àrea d'Economia i Societat Digital, les ajudes es destinaran a projectes d'investigació orientats al coneixement de la societat digital des de la perspectiva de l'economia, la sociologia, la psicologia social i les ciències de l'educació.
A l'àrea d'Humanitats Digitals, els projectes de recerca haurien d'estar orientats a l'ús innovador de les tecnologies de la informació i de tècniques estadístiques avançades per al tractament d'objectes propis de les humanitats, l'abordatge dels nous objectes digitals, així com l'anàlisi dels gamma de projectors Internet en el pla de la cultura.
A l'àrea de Big Data, les ajudes aniran destinades a projectes de recerca bàsica o aplicada per a l'anàlisi de big and complex data, incloent tècniques i algoritmes de machine learning, classificació and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting , support vector machines, nucli methods i pattern recognition o data visualization.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-2019/
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/09/Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2019.pdf
Informació addicional
En el procés d'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:
 • Innovació i qualitat científica del projecte
 • Trajectòria de l'investigador principal i de la resta de l'equip investigador
 • Aplicabilitat dels resultats
 • Adequada justificació del pressupost
 • Pla de difusió dels resultats del projecte
 • Requisits
  Els projectes hauran d'estar presentats per un únic investigador principal (IP), que haurà de complir els requisits següents:
 • Disposar de la nacionalitat espanyola o de la residència a Espanya segons els termes previstos en aquestes bases.
 • Estar en possessió del títol de doctor en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Estar vinculat per relació laboral o funcionarial a una institució universitària o a un organisme públic o privat no lucratiu dedicat a la investigació, tots ells amb seu a Espanya.
 • Aquest vincle s'ha de mantenir durant el període previst per al desenvolupament del projecte presentat.
 • La resta dels investigadors de l'equip podran pertànyer a universitats o centres públics o privats no lucratius dedicats a la investigació de qualsevol país.
 • En la memòria del projecte s'haurà de posar de manifest, de manera expressa, la novetat i avenç que s'espera aportar al corresponent camp d'investigació, així com la seva aplicabilitat.
 • En cas d'existir altres ajuts per a la realització del projecte sol·licitat (concedits o sol·licitats), s'haurà de fer constar expressament, aportant informació sobre els imports i la seva naturalesa.
 • Dotació
  Biomedicina: 5 ajuts de 125.000 €
  Ecologia i Biologia de la Conservació: 5 ajuts de 100.000 €
  Economia i Societat Digital: 5 ajuts de 75.000 €
  Humanitats Digitals: 5 ajuts de 75.000€
  Big Data: 5 ajuts de 100.000 €
  Durada
  Biomedicina: 3 anys Ecologia i Biologia de la Conservació: 2 anys
  Economia i Societat Digital: 2 anys
  Humanitats Digitals 2 anys
  Big Data: 2 anys
  Documentació
  Documentació:
 • Còpia del DNI o passaport de l'investigador principal.
 • Memòria del projecte, en format lliure i degudament emplenada en tots els seus apartats:
  - Estat de la qüestió i objectius.
  - Metodologia de la investigació.
  - Experiència i idoneïtat del grup de recerca.
  - Pla de treball i calendari.
  - Pla de difusió i explotació de resultats.
  - Pressupost.
 • 'Currículum' de tots els membres del grup investigador. Aquests documents s'han de presentar seguint el model de la convocatòria.
 • En el supòsit de projectes que impliquin experimentació en humans s'haurà d'aportar un informe o dictamen favorable d'un Comitè d'Ètica de la Investigació.
 • En el supòsit de projectes que impliquin experimentació en animals s'haurà d'aportar un informe o dictamen favorable d'un Comitè d'Ètica de l'Experimentació Animal.
  Les sol·licituds s'han de presentar en llengua anglesa, per Biomedicina i Bigdata, la resta s'han de presentar en castellà
 • AVÍS IMPORTANT
  Requisit imprescindible per presentar sol·licitud a aquests ajuts és tenir aprovat el CEIm

  Arxius

  Arxiu
  Modelo_Curriculum_Vitae_Ayudas_Equipos_Investigacion_2019.docx
  Hoja_de_firmas_Ayudas_Equipos_Investigacion_2019.docx
  Preguntas_frecuentes_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2019.pdf
  Instrucciones_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2019.pdf
  Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2019.pdf