Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Amb aquesta convocatòria la SEIMC vol facilitar la investigació traslacional de qualitat en Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, proporcionant als socis el finançament necessari per a això. La convocatòria té com a objectius principals:
- Seleccionar projectes que suposin un impacte elevat en la millora de la salut i que tinguin capacitat per modificar la pràctica estàndard.
- Donar suport l'accés dels nostres socis joves a la categoria d'Investigador Principal, facilitant-los la consecució posterior d'altres fonts de finançament competitiu. Amb aquest objectiu es pretén específicament augmentar el potencial investigador de la Societat.
- Contribuir a la visibilitat de les activitats relacionades amb la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses en la comunitat científica i en la societat en general.
Per a aquesta convocatòria 2020 els temes seleccionats són els següents:
 • Infeccions per micobacteris, fongs o infeccions en el pacient inmunocompromès (qualsevol de les tres temàtiques)
 • Implementació d'un nou procés diagnòstic amb alt impacte clínic o de cost / efectivitat Els projectes hauran de versar obligatòriament sobre un dels dos temes seleccionats per a aquesta convocatòria.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://seimc.org/servicios/proyectos-de-investigacion/convocatoria-2020
  https://seimc.org/contenidos/proyectosinvestigacion/2020/SEIMC-ProyectoInvestigacion-bases.pdf
  Requisits
 • L'IP ha de tenir menys de 45 anys en el moment de finalització del termini per presentar la documentació en aquesta convocatòria.
 • L'IP no pot haver estat IP d'un projecte dotat amb finançament competitiu en el moment de sol·licitud del Projecte. Es consideren projectes amb finançament competitiu aquells atorgats en convocatòries de fons d'investigació nacionals, autonòmics, o dependents de societats científiques o grups d'estudi amb finançament propi, d'almenys un any de durada, llevat de les ajudes específiques per obtenir el grau de doctor.
 • L'IP i almenys la meitat de l'equip investigador han de ser socis de la SEIMC amb més d'un any d'antiguitat.
 • L'investigador principal ha de pertànyer a la plantilla d'un centre ubicat en el territori nacional de l'estat espanyol (hospital, fundació o institut d'investigació o universitat) i tindre formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la finalització del projecte.
 • L'equip investigador ha de ser multidisciplinari, compost almenys per microbiòlegs i infectòlegs.
 • Cap investigador pot figurar en més d'un projecte d'aquesta convocatòria.
 • No podran concórrer a aquesta convocatòria membres de qualsevol dels dos equips d'investigadors que van aconseguir el Projecte SEIMC en els dos últims anys.
 • El Projecte ha de ser multicèntric, desenvolupat en almenys 3 centres del territori nacional. La presentació de sol·licituds començarà a partir del 7 de gener de 2020.
 • Dotació
  La convocatòria finançarà un màxim de dos projectes cada any.
  - El finançament màxim per projecte serà de 100.000 euros
  Durada
  Els projectes es realitzaran en un màxim de dos anys.
  Documentació
 • Curriculum vitae de l'IP amb format CVN.
 • Curriculum vitae dels investigadors dels centres participants amb format CVN.
 • Relació d'investigadors del projecte (Annex I).
 • Declaració responsable de l'Investigador principal (Annex II)
 • Clàusula informativa i de consentiment a signar per cada un dels investigadors dels centres participants (Annex III).
 • Memòria del projecte de recerca (Annex IV).
 • Autorització del projecte signada per la Direcció del Centre de l'IP.
 • Declaració jurada d'autoria intel·lectual del projecte i que el sol·licitant no és ni ha estat IP d'un altre projecte actiu amb finançament competitiu (Annex V).
 • Arxius

  Arxiu
  seimc-ProyectoInvestigacion-AnexoV-declaracionjurada.docx
  SEIMC-ProyectoInvestigacion-bases.pdf
  seimc-ProyectoInvestigacion-AnexoII-declaracionresponsable.docx
  seimc-ProyectoInvestigacion-AnexoI-relacionparticipantes.xlsx
  seimc-ProyectoInvestigacion-AnexoIII-clausulainformativa.docx
  seimc-ProyectoInvestigacion-AnexoIV-memoria.docx