Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor / a i l'adquisició de competències docents universitàries, en qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la futura incorporació d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior, i d'investigació científica.
Concessió de 850 ajuts per finançar contractes predoctorals.
El procés de selecció serà en dues fases:
1a fase de selecció de candidats: Oberta del 24 d'octubre al 14 de novembre a les 14h.
2a fase de selecció de candidats: El termini es fixarà un cop es publiqui la resolució definitiva de la primera fase de selecció.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-2019.html?utm_source=InfoRecerca&utm_campaign=ab6aa0e5a8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_03_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7cecbe9afe-ab6aa0e5a8-277581233

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/pdfs/BOE-B-2019-44783.pdf
Impresos (URL)
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1313
Requisits
Requisits per a la primera fase:
 • Els investigadors que optin a la contractació predoctoral FPU hauran d'acreditar que es troben en possessió d'un dels títols universitaris que s'assenyalen en l'article 7.1 i que han realitzat la matrícula en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2019-2020, en el moment de presentació de la seva sol·licitud d'elegibilitat.
 • Alternativament, els investigadors que optin a la contractació predoctoral podran acreditar que en el moment de presentació de la seva sol·licitud d'elegibilitat es troben en possessió del títol de màster o han realitzat la matrícula en el curs 2019-2020 en un màster universitari oficial que d'accés a un programa de doctorat en el curs 2020-2021, d'acord amb l'ordenació acadèmica aplicable.
 • No podran optar a la contractació predoctoral objecte d'aquesta convocatòria els que ja estiguin en possessió del títol de doctor / a.

  Requisits relatius a la data de finalització dels estudis:
  a) L'1 de gener de 2016, en el cas de llicenciatures, enginyeries i arquitectures o equivalent en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  b) L'1 de gener de 2015, en el cas de diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques o titulacions equivalents en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'EEES, que hagin realitzat el màster per a accés al doctorat.
  c) L'1 de gener de 2015, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 180 crèdits.
  d) L'1 de gener de 2016, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 240 crèdits.
 • Dotació
  La dotació de les ajudes per finançar els contractes predoctorales serà d'1.151,97 euros mensuals els dos primers anys, 1.234,25 euros el tercer any i 1.542,82 euros el quart any. Cada any s'abonaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries.
  Durada
  48 mesos, computats des de la data d'incorporació al centre d'adscripció.
  Documentació
  El procés de selecció serà en dues fases:
  1a fase de selecció de sol·licituds:
  Al costat de la sol·licitud electrònica, haurà d'adjuntar-certificació acadèmica personal dels estudis realitzats, en format PDF, que acrediti els següents extrems:
 • Els ensenyaments cursats per a l'obtenció de la titulació de Grau, Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura. En tot cas s'haurà de seguir la nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic (article 8 de la convocatòria).
 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic i, si escau, la nota mitjana dels títols amb els quals es concorre a la convocatòria, quan amb el primer no s'assoleixin els 240 crèdits.
 • L'acreditació de data de finalització d'estudis.
  2a fase de selecció de sol·licituds:
  S'haurà de presentar:
 • Acreditació de la matrícula en un programa de doctorat en el curs 2019-2020. Alternativament, les persones sol·licitants podran acreditar la certificació acadèmica del màster o el títol del mateix que facultin per accedir al programa de doctorat, o que tenen formalitzada la matrícula en un màster universitari oficial al curs 2019-2020. En tots dos casos, s'acompanyarà de la preadmissió en un programa de doctorat per al curs 2020-2021.
  A més, han d'emplenar en els formularis disponibles a la Seu electrònica, la documentació següent:
 • Currículum de la persona candidata.
 • Currículum de la persona que dirigeix la tesi.
 • Historial científic dels últims cinc anys del grup investigador receptor.
 • Memòria del projecte formatiu i de la tesi doctoral, amb un màxim de tres mil paraules, inclòs l'informe del director / a de tesis.
 • Arxius

  Arxiu
  memoria-proyecto-tesis.doc
  guía para la obtención de la nota media equivalente para estudios universitarios en el extranjero.pdf
  BOE-B-2019-44783.pdf
  guía fpu 2019.pdf
  Convocatoria de ayudas FPU19.pdf