Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut (en endavant, el "Programa de suport a la innovació en salut" o el "Programa"), com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials (en endavant, els " projectes "o, individualment considerat, el" Projecte "), amb la missió de dotar-los d'un major potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris
Característiques principals
Estudis de Viabilitat (EV). Es donarà suport financer a Projectes per sufragar despeses associades a l'avaluació de l'oportunitat de mercat, especialment, despeses destinades a cobrir les següents actuacions:
1. Anàlisi de la naturalesa, titularitat, protecció i camp de la base científica o tecnològica (des d'ara els "Resultats preexistents"), sobre la qual pivot el Projecte i les fórmules d'explotació.
2. Estudis regulatoris i altres estudis legals.
3. Estudis o Pla de Viabilitat científica o tecnològica per determinar si els resultats preexistents disponibles permeten fer realitat el Projecte, determinant les actuacions a realitzar per arribar a mercat.
4. Estudis de viabilitat econòmica que contribueixin a la realització del pla de negoci i la determinació de les necessitats financeres per al seu desenvolupament.
5. Elaboració d'un pla de comercialització que permeti identificar el nínxol de mercat i les necessitats de sistema o pacients.

Modalitats de Participació:
 • Projecte individual.
 • Projecte en col·laboració

  Tipologia de Projectes per als de sol·licitar l'actuació:
 • Dispositius mèdics i sanitaris
 • Projectes de l'àmbit bio-sanitari
 • Tecnologies Mèdiques i E-salut
 • Innovacions organitzacionals, assistencials i epidemiologia
 • Tècniques quirúrgiques, rehabilitació fisioteràpia
 • Innovacions relacionades amb el VIH i la seva problemàtica social
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://fipse.es/convocatoria-estudios-de-viabilidad
  https://fipse.es/sites/default/files/documentos/documento/2019/12/11/bases_convocatoria_fipse_ev-_2019.pdf
  Impresos (URL)
  https://convocatorias.fipse.es/index.php?r=site%2Flogin
  Dotació
  30.000€
  Durada
  Les actuacions descrites en les sol·licituds aprovades tindran un termini màxim d'execució de sis mesos.
  Documentació
  La documentació obligatòria a presentar per poder optar a la condició de beneficiari és la que se sol·licita al formulari electrònic de sol·licitud.
  Addicionalment, els sol·licitants podran facilitar els següents documents relatius als projectes (no obligatoris per optar a la condició de beneficiari, però si valorables especialment en el procés d'avaluació):
  - Informació sobre la situació de la propietat intel·lectual i industrial del projecte (resultats preexistents).
  - Estudis previs de viabilitat econòmica i de negoci del projecte.
  - Plans previs de desenvolupament tecnològic.
  Tots els documents que es pugin a l'aplicació han d'estar en format pdf i en castellà o anglès.
  A fi de facilitar l'avaluació internacional, la futura difusió i transferència de la tecnologia i la futura captació d'inversió internacional o la signatura d'acords específics, alguns dels apartats hauran de ser completats en anglès.

  Arxius

  Arxiu
  bases_convocatoria_fipse_ev-_2019.pdf